Ekologie člověka pro třetí tisíciletí

Vladimír Srb

motto:

V éře počátku třetího tisíciletí

je pro lidský rod ekologie

člověka i filosofií přežití.

O. Klein, 1998

 

Ochrana životního prostředí, podpora veřejného zdraví a prosazování (trvale) udržitelného rozvoje patří mezi opěrné body současné oficiální světové politiky. Je to "velké téma", prostupující většinu jednání OSN, WHO, EU, OECD a podobných renomovaných organizací, které se stalo úhelným kamenem globálních i lokálních aktivit.

Po několika letech ignorování, často přímo znevažování a ironizování, doznal konečně pojem trvale udržitelného rozvoje sluchu i u našich politických vládních, parlamentních a senátních činitelů. Není ani tak důležité, že se tak nestalo v naší zemi spontánně, ale až v důsledku zaznění povinných úkolů a podmínek, daných České republice rozvinutými demokraciemi Evropy a světa. Ukazuje se totiž, že existence a "politika" lidské společnosti nejsou měřitelné pouze krátkodobými či střednědobými ekonomickými parametry v jednotlivých zemích světa, ale také dlouhodobými kritérii obecně biologického a společenského rázu. Přitom, a to je potřeba zdůraznit, nutno postupovat důsledně a ve vyváženém konsensu všech účastných složek.

Není náhodou, že dnešní svět začíná srovnávat historická období svého vývoje a že po kruciálních bodech v podobě globální zemědělské a průmyslové revoluce, které kvalitativně změnily chod světových dějin, se přibližuje k další rozhodující etapě - k "ekologické transformaci směřující k udržitelnému rozvoji".

Přesto se pochyby a nejistoty o výhledech naší civilizace do příštího tisíciletí i nadále prohlubují, a to navzdory nejrůznějším aktivitám nadnárodních světových společenství a na druhé straně slibům (provázených dokonce podpisy) mnohých státních reprezentací, mj. i naší. Stále převládají dílčí individuální či skupinové zájmy, usilující o zajištění a uchování "vlastních" politických nebo hospodářských výhod, nad úsilím o zrealizování tolik potřebných "široce ekologických" globálních změn. Zaznamenávané rozdíly v hodnotách srovnatelných indikátorů těchto uskupení a ČR jsou mnohdy neúměrně vysoké.

Přitom se však nalézají řešení, reflektující dominantní a nezpochybnitelnou výchozí tézi: udržitelný život ve zdraví, v pohodě a v harmonii s přírodou je nejvýznamnější osobní i společenskou hodnotou. Je to současně i logický hodnotový vrchol lidského úsilí. Nemá-li z planety Země vymizet lidstvo, musí přijmout globální komplexní řešení, sice dlouhodobé v perspektivě udržitelného života, nicméně současné v aktuální cílené aktivitě v místních podmínkách ("mysli globálně, jednej lokálně!")