Předsednictvo od listopadu do dubna

Forma a obsah jednání předsednictva se v tomto období výrazně nezměnily oproti předchozím obdobím (viz Zpravodaj 3/98 a 4/98 ).

O čem předsednictvo jednalo?

Informace o různých seminářích, školeních, diskusích, projektech a problémech zabraly již tradičně velkou část schůzí. Architekt Šmelhaus informoval o své snaze vydat překlad knihy o Agendě 21 pro děti (Rescue Mission Planet Earth - podal projekt v rámci STUŽ), zazněly informace o Fóru kandidátů v Praze, o semináři o rozvojové koncepci Plzeňska, o setkání Zeleného fóra, o volbách v Kašperských Horách, o semináři na téma vztah státu a nevládních organizací, a o řadě dalších akcí a skutečností. V listopadu se objevila informace o školení v Dánsku - bohužel se nenašel vhodný kandidát.

STUŽ se vyjadřovala jako vždy k velkému množství návrhů zákonů a k aktuálním ekologickým kauzám (novela zákona o EIA, osnova Státní politiky životního prostředí, zákon o veterinární péči, návrh zákona o geologických pracech, návrh zákona o vodách, stanovisko k dálnici D8, k Česko-Saskému Švýcarsku atd.). STUŽ podpořila Jaroslava Hutku v jeho sporu s Karlem Dybou. Diskuse k zákonu o vodách se zúčastnili i nečlenové předsednictva se zájmem o vodu na zvláštním setkání, které svolal předseda Pavel Šremer.

Pravidelně jsme se věnovali aktuálnímu programu STUŽ: přípravě a hodnocení pražských Ozvěn Ekofilmu (proběhly 23.-25. února 99, akce hodnocena jako úspěšná), informacím o Stužovratu, Stužodennosti, Silvestru. Hodnotily se besedy na Novotného lávce. Petr Kužvart a další informovali o vývoji pražských kauz. Připravovalo se valné shromáždění.V listopadu padla zmínka o tom, že byl podán projekt "Indikátory TUŽ" (se slovenskou STUŽ) a "Environmental reporting". K těmto projektům jsem již další zmínky v zápisech nenašla. Ondřej Velek dne 2.2. informoval o možnostech spolupráce mezi jeho organizací - Společností pro životní prostředí (SŽP) - a STUŽ. Vedle spolupráce odborných skupin, možnosti pronájmu místnosti, výměny informací nabízel i možnost využití kanceláře SŽP. O dalším vývoji této spolupráce v zápisech není zmínka. Dne 4.5. se objevuje informace, že STUŽ obdržela 250 000,- Kč od MŽP a 400 000,- Kč od N-ROS na projekt "Evropská unie a nevládní organizace". Na projekt Setkávání v krajině přišlo 140 000,- Kč ( zřejmě jde o projekt s INEX - viz rubriku Plánované akce, projekty a informace STUŽ), na Dětskou Agendu 21 (zřejmě projekt arch. Šmelhause, viz výše) 228 000,- Kč, obojí od MŽP.

O pobočkách byla na předsednictvu zmínka minimální. V lednu vzniká slibná nová pobočka na Broumovsku. Dne 19.1. mělo být setkání poboček, nedošlo k němu však a žádný zápis se k tématu nevrací. V dubnu schvaluje předsednictvo vznik jizerskohorské pobočky . Je kuriózní, že tato pobočka již delší dobu alespoň de facto existuje.

Ani tentokrát neproběhla na předsednictvu žádná diskuse o koncepčním směřování STUŽ. Předseda a tajemnice předali v únoru členům plán a koncepci činnosti a rozpočet na rok 1999 s tím, že žádají do čtrnácti dnů, resp. do týdne písemné připomínky. V dubnu projednává předsednictvo dopis svého člena Václava Hály o tom, že chybí koncepce a programové směřování STUŽ.

Více než obvykle se tentokrát na předsednictvu jednalo o organizačních záležitostech. Jako problematická se ukázala snaha zachytit procentuální účast členů předsednictva na schůzích, protože evidence docházky v zápisech nebyla spolehlivá. Zdeněk Sedláček skončil náhradní vojenskou službu ve STUŽ a dne 18.12.98. končí i jako brigádník. Na sklonku roku se objevují v Domečku chronické problémy s vodou (neteče voda), o tom se jedná na schůzi několikrát (poslední zmínka 1.3.). Problémy s kopírkou. Přestávají platit úřední hodiny v Domečku. Zhoršuje se finanční situace. Několikrát propuká diskuse, zda i za těchto okolností držet Domeček. Plánované nájemné v r. 1999 je 155 000,- Kč. V zápisu z 15.12. se objevuje výzva (či závazek?): Členové předsednictva se zamyslí nad smyslem a funkčním využitím Domečku v budoucnu. Je nutné Domeček více využívat, aby bylo možné žádat více podpory. Do Domečku je konečně zaveden telefon, ruší se dosavadní mobil. Dne 1.3. se objevuje zmínka, že tajemnice Eva Vavroušková pracuje bezplatně, protože nejsou peníze na její mzdu. 20. dubna je oficiálně sděleno, že smlouva pro rok 1999 nebyla uzavřena s J. Dlouhým a K. Jechem. Důvod: zatím nejsou peníze. Z podobného důvodu a protože se neví, co bude s Domečkem, neangažuje STUŽ zatím ani pracovníka náhradní vojenské služby. Odhlašují se časopisy Ekonom a Hospodářské noviny. Dne 9.3. jsou voleni místopředsedové, v květnu se volba opakuje (viz rubrika Plánované akce, projekty a informace STUŽ). Ukazuje se, že existuje jednací řád předsednictva z května 1995 (poslán jako příloha zápisu 20. dubna), je však v některých bodech neaktuální, protože se od té doby změnily stanovy STUŽ. Dne 20.4. se konstatuje, že stanovy, schválené na valném shromáždění, dosud nebyly předány k registraci na ministerstvo vnitra. V zápise z 9.3. se píše: Je třeba, aby jednotliví členové předsednictva zaslali do týdne Pavlu Šremerovi návrh náplně své činnosti v rámci STUŽ (Jednotliví členové předsednictva by si měli vzít patronát nad odbornými skupinami a nad jednotlivými pobočkami). Dne 20. dubna si berou členové předsednictva patronáty. Dne 4. května rezignuje Naďa Johanisová na svou funkci v předsednictvu STUŽ (blíže viz rubrika Quo vadis, STUŽ?).

Podle zápisů ze schůzí předsednictva zpracovala N. Johanisová