Co nového v programu "Člověk a prostředí"?

Ve Zpravodaji 4/98 jste si mohli přečíst informaci o učebním celku "Člověk a prostředí" pro základní a střední školy, který navrhla pracovní skupina pro ekologickou výchovu STUŽ. Jeho východiskem je jednak původní návrh Josefa Vavrouška z roku 1994, jednak zkušenosti z řady jiných programů, projektů a aktivit, realizovaných v ČR i v zahraničí. Jde o podrobně rozpracovaný metodický materiál, který mohou učitelé buď začlenit do učiva v rámci stávajícího předmětu (zeměpis, občanská výchova), nebo učit v rámci vícedenního kursu, jako sérii projektových dnů či jako samostatný volitelný předmět.

Učební celek "Člověk a prostředí" (ČAP) nehromadí suché poznatky. Jeho cílem je jednak integrovat informace již získané v jiných předmětech, jednak rozvíjet u dětí schopnosti a dovednosti, jako je komunikace, spolupráce a tvořivost, ale také zájem o životní prostředí a citovou vazbu na přírodu. Důležitou součástí programu je formulace vlastních názorů a hodnot ve vztahu k životnímu prostředí.

Program nezůstává na papíře - již od roku 1997 probíhá ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER intenzivní série seminářů, kursů, pobytových výukových programů a dalších akcí, jejichž cílem je představit učební celek ČAP co nejširšímu okruhu pedagogů, žáků a studentů, včetně studentů pedagogických fakult. Členové pracovní skupiny představili ČAP i na několika mezinárodních setkáních.

Nejbližší seminář podle programu ČAP pro zájemce z fakult, pedagogických center, škol, středisek ekologické výchovy apod. se koná ve dnech 29.-31.srpna ( sobota - pondělí) ve Středisku Ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově (Krkonoše).

Bližší informace a přihlášky: RNDr Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER, 542 26 Horní Maršov, tel. 0439/874181, e-mail: sever@ecn.cz

Za skupinu pro ekologickou výchovu Jiří Kulich