Náměty ke změnám stanov

Před březnovým valným shromážděním STUŽ se začínají scházet podněty ke změnám stanov STUŽ (platné verze z února 1997). Pro inspiraci členů a další úvahy zde stručně uvádíme dosud sdělené podněty, reagující na dvouleté praktické zkušenosti členů naší společnosti.

1. V článku 1. nebo 2. výslovně upravit, že obvodem působnosti STUŽ je celé území ČR, a to i tam, kde není zřízena regionální pobočka. V takových případech vykonává působnost místně příslušné organizační jednotky STUŽ jako celek, reprezentována svými volenými orgány.

Toto má význam v případech správních řízení. Už jsme zaznamenali pochybnosti, zda se můžeme účastnit správních řízení tam, kde není regionální pobočka.

2. V čl. 3. schválit nové písmeno a) ve znění "hlavním posláním Společnosti je ochrana přírody a krajiny". Ostatní písmena se odpovídajícím způsobem posunou.

Obdobně jako v bodě 1., jde o upřesnění, účelné pro účast ve správních řízeních. Zmíněné poslání jasně vyplývá z čl. 3. a 4., ale úřady to mají rády výslovně a ve znění, jež je citací zákona.

3. Přišel návrh upravit výslovně v čl. 7.11 skutečnost, že za Společnost jednají předseda a tři místopředsedové, a to každý samostatně - maximálně s výjimkou stanovisek, kde se podepisují vždy dva.

Toto bylo zdrojem pochybností a např. peněžní ústavy požadují podpisy všech čtyř funkcionářů, což je velice nepraktické.

4. Je nutno dořešit roli ekonoma společnosti (kdo jej volí nebo jmenuje, zda musí být členem předsednictva apod.). Je otázkou, zda neupravit i funkci jmenovaného či voleného tajemníka.

5. Byl publikován návrh vytvořit vedle předsednictva (nebo z jeho středu) jakýsi výkonný výbor, užší exekutivní orgán. Proti tomu padla námitka, že takto může fungovat užší (a častější) schůze předsedy + 3 místopředsedů.

6. Otázkou je, zda musí být vždy volena tříčlenná až pětičlennou revizní komise (čl.7.1 písm. d). Jako druhou možnost by bylo možno upravit volbu revizora.

7. Čl. 8. se týká návrh, aby regionální pobočky neměly automaticky právní subjektivitu, jak je tomu nyní, ale aby jim byla selektivně udělována (schvalována) předsednictvem nebo valným shromážděním. Proti tomu padl protinávrh, aby regionální pobočky měly právní subjektivitu vždy, regionální skupiny nikoliv a členové měli dáno na výběr, co chtějí založit. Tyto dva návrhy se tedy liší terminologickým odlišením či neodlišením obou případů.

Vyzýváme členy, aby se zaměřili na tyto podněty a přicházeli s dalšími, a to bez zbytečného odkladu, aby bylo možno návrhy připravit na březnové projednání.

Podněty a ohlasy adresujte

JUDr. Petru Kužvartovi