Představení kandidátů do předsednictva

Jiří Dlouhý

Patřím mezi zakládající členy STUŽ, od jejích počátků jsem působil jako tajemník společnosti, v současné době jsem jedním ze členů předsednictva a zároveň koordinuji mezinárodní projekt ”Evropská unie a nevládní organizace”. Vedu členský registr STUŽ a pomáhám především se sepisováním žádostí o granty, jsem správcem internetových stránek STUŽ.

V příštím předsednictvu mám v úmyslu pokračovat přibližně ve stejných aktivitách. Rád bych, aby STUŽ v budoucnu působila jako seriózní nepolitická nevládní organizace s širokou odbornou základnou - jejíž názory, prezentované především stanovisky, budou na skutečně vysoké odborné úrovni. Radikální akce, jako je organizování demonstrací či kolektivní účast na nich by, podle mého názoru, neměly patřit k našim pracovním metodám.

Byl bych velice rád, kdyby mezi členy předsednictva bylo více lidí se skutečnými organizačními schopnostmi, kteří by dokázali nejen teoreticky, ale hlavně prakticky zapojit do práce STUŽ více jejích členů a také rozšířit členskou základnu o zajímavé lidi z ostatních oborů lidské činnosti, tak, jak říkají naše stanovy.

Michal Franek (1962)

Vystudoval jsem dopravní stavby na stavební fakultě VUT v Brně a později nadstavbové studium Vlivy staveb na ŽP na stavební fakultě ČVUT v Praze. Pracoval jsem jako projektant dopravních staveb, poté ředitel EkoCentra Brno, čtyři roky v Agentuře ochrany přírody a krajiny v Brně. Nyní jako projektant revitalizací ve firmě Atelier Fontes. Před revoluci člen Hnutí Brontosaurus, později Zelený kruh Brno, ZO ČSOP Veronica, Poradní sbor CHKO Pálava (NGO), 1991 - 98 předseda Nadace přežití lužní krajiny. Od r. 1999 jsem předsedou sdružení pro ekologickou výchovu Rezekvítek. Moje zájmy a odbornosti: ekologická výchova, revitalizace, mokřady, krajinná ekologie, informatika, doprava. Jsem zakládající člen STUŽ a člen předsednictva pobočky Brno.

Václav Hála (1965)

Jsem původním povoláním konstruktér, nyní technický úředník (ČSNI Praha). Od roku 1988 jsem aktivní v ekologickém hnutí, do STUŽe jsem vstoupil v r. 1993. Vedle členství v pracovní skupině pro dopravu jsem byl v letech 1996-98 členem předsednictva. Mým programem v rámci STUŽ je dosažení zvýšení počtu členů STUŽ.

Karel Jech

Členem STUŽ jsem od roku 1993, od roku 1996 jsem členem předsednictva. V roce 1998 jsem jako zaměstnanec STUŽ pracoval hlavně na projektu ”Evropská unie a nevládní organizace”. Částečně pracuji pro MŽP v sekretariátu zmocněnce pro vstup do EU. Problematice vstupu ČR do EU bych se chtěl i nadále věnovat v rámci STUŽ a proto společně s ing. J. Dlouhým hledáme zdroje na pokračování tohoto projektu. Další činnost STUŽe by se podle mého názoru měla více zaměřit na prosazení odborného potenciálu, který uvnitř organizace existuje. Mám na mysli prosazování stanovisek STUŽe do médií a do rozhodovacího procesu pomocí lobbyingu.

Naďa Johanisová (1956)

Vystudovala jsem biologii na přírodovědecké fakultě UK, v letech 1990 - 96 jsem pracovala jako ředitelka ekologické organizace Rosa v Českých Budějovicích. Od roku 1996 jsem na volné noze, píšu a učím na Pedagogické fakultě JčU. Zajímám se o ekologickou ekonomii a o systémy hodnot různých kultur. Jsem zakládající členka STUŽ, v letech 1996-98 jsem byla členkou předsednictva, od roku 1997 jsem výkonná redaktorka Zpravodaje. V rubrice Quo vadis, STUŽ v tomto a minulém čísle se rozepisuji podrobněji o některých svých představách, jak by mohlo STUŽ v budoucnosti fungovat.

Igor Míchal (1932)

Jsem důchodce, ekolog - lesní inženýr, územní plánovač. T.č. pracuji v Agentuře pro ochranu přírody v Praze. Od r. 1995 do února 1997 jsem byl předsedou, poté místopředsedou STUŽ.

Doplněk redakce: Igor Míchal se podílel na zpracování řady územně plánovacíh materiálů, je autorem mnoha odborných i dalších publikací (např. učebnice Ekologická stabilita). V předsednictvu se věnoval mezinárodním kontaktům, podílel se na tvorbě stanovisek, spolupracoval s redakcí Zpravodaje apod.

Poznámka redakce ke kandidátům do předsednictva: nejedná se o všechny kandidáty. Někteří informace o sobě nedodali, jiní se teprve přihlásí - každý člen může kandidovat do předsednictva a přihlásit se, případně se představit ostatním, až na valném shromáždění.

Návrh kandidátů předsednictva:

Předsednictvo STUŽ se na své schůzi 19. ledna 99 dohodlo, že jako odstupující předsednictvo navrhne za kandidáty své dosavadní členy, kteří měli v období do 3.11.98 (poslední sčítání) větší než 50% docházku. Jsou to: Jiří Dlouhý, Václav Hála, Karel Jech, Naďa Johanisová, Jiřina Juláková, Jiří Kulich, Petr Kužvart, Igor Míchal, Martin Říha, Pavel Šremer.

Návrh čestného předsednictva

Na schůzi 19. ledna se předsednictvo dále rozhodlo navrhnout pro příští dvouleté volební období čestné předsednictvo v následujícím složení:

Jana Štroblová, Jaroslav Hutka, Emil Hadač, Jaroslav Stoklasa, Čestmír Jech, Jan Cimický, Erazim Kohák, Jan Kačer, Martin Bojar, Zdeněk Veselovský, Fedor Gál, Blanka Bohdanová, Hana Librová, Mikuláš Huba.

Čestné předsednictvo bude voleno na valném shromáždění v úterý 2. března a do té doby je možno dávat stávajícímu výkonnému předsednictvu STUŽ návrhy na změny v jeho obsazení.