Z činnosti předsednictva

Předsednictvo od června do října

Podobně jako v předchozím období, i tentokrát tvořilo podstatnou část náplně schůzí předsednictva STUŽ, které probíhaly dvakrát měsíčně v Praze, poskytování informací. Jednalo se jak o informace o vyšlých publikacích, vzniklých koncepcích , apod. , tak o průběhu různých kauz , na nichž se členové předsednictva , případně pracovní skupiny, podílejí, většinou jménem STUŽ. Patřila sem např. cementárna Králův Dvůr, Rajchéřov, řada pražských problémů (Cibulka, Nebušice, zahrádkářská kolonie ve Vysočanech apod.). Další část informací se týkala probíhajících, uskutečněných a plánovaných konferencí a setkání, např. Forum 2000, Aarhus (o tomto setkání ministrů životního prostředí viz podrobněji na jiném místě Zpravodaje), valná hromada Zeleného kruhu apod., a podnětů, na STUŽ vznesených zvenčí (žádosti o vyjádření k různým materiálům, o účast na projektech atd.)

I tentokrát jsme hodně času strávili nad různými vyjádřeními k aktuálním problémům. Kromě již zmíněného Rajchéřova, Cibulky apod. se STUŽ vyjadřovala, většinou z podnětu některého z členů předsednictva, např. ke kompetencím v oblasti lesního hospodářství, k důvěrnému materiálu Environmental Performance Review of the Czech Republic, k povolení dovozu pneumatik ke spalování v cementárně Mokrá a podobně. Vzniklo také několik stanovisek STUŽ (publikována na jiném místě Zpravodaje).

Plánování a hodnocení akcí STUŽ tvořilo další výraznou část programu. Připravovaly a hodnotily se úterní besedy (tzv. besídky), červnový Stužovrat, zářijový Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových. Jiří Dlouhý informoval o projektu Evropská unie a nevládní organizace (tomuto tématu bude věnována lednová beseda STUŽ). Častým tématem byla výroční zpráva STUŽ, která šla přesto do tisku poměrně pozdě - 8. října. K otázce poradny STUŽ bylo konstatováno, že hlavním problémem byla nedostatečná publicita - pro skutečně kvalitní fungování by bylo třeba ji převést na profesionální bázi, což zatím není možné.

Organizační záležitosti STUŽ se probíraly průběžně, málokdy se ale dospělo k uspokojivému řešení. Inventarizace knihovny, svěřená B. Vorlové a Zdeňku Sedláčkovi, postupuje pomalu. Podařilo se posunout uzávěrku projektu na 30. listopadu, k 20. říjnu nicméně inventarizována jen malá část knihovny. Uvažuje se o placeném brigádníkovi, který by s inventarizací pomohl. Velké problémy nastávají s Domečkem. Na schůzi předsednictva dne 25. srpna se konstatovalo, že platíme nájem 12 500, - Kč měsíčně, což není pokryto granty. Na podzim se situace vyhrocuje, STUŽ ruší pronájem stolu a telefonu v Lublaňské na Zeleném kruhu (pronajato v rámci projektu Evropská unie a nevládní organizace) a ušetřené peníze jdou na nájem Domečku. Fasádu se nedaří opravit zejména z finančních důvodů. Nakonec je rozhodnuto, že počkáme, jaká bude situace po volbách. Majitelem je totiž Obvodní úřad pro Prahu 4, jehož postoj ke STUŽ může být výsledkem voleb ovlivněn (změna zastupitelstva).

Co se týče diskusí, rozhodnutí, změn složení předsednictva: K 1. říjnu ukončila pro pracovní zaneprázdnění své členství v předsednictvu Eva Tylová, předsednictvo je do březnových voleb nekompletní, protože nejsou další náhradníci. V červnu proběhla diskuse o evidenci stanovisek , která byla dosud neuspokojivá - chyběl člověk za ni odpovědný. Dohodlo se, že evidenci povede tajemnice Eva Vavroušková. V evidenci dosud chybí některá starší stanoviska - konkrétně čísla 33, 355, 36 ! Diskuse o tom, zda přijmout pracovníka na náhradní vojenskou službu - civilkáře - se protahovala v souvislosti s nejasnou budoucností Domečku. Poslední rozhodnutí - po uzávěrce - zní: přece jenom civilkáře hledat. Nejasný závěr má zatím diskuse , která vznikla na základě námětu Zdeňka Joukla, zástupce jizerskohorské pobočky. Z. Joukl vyzývá k osvětě , zaměřené proti používání pracích prášků, které obsahují fosforečnany. Podle názoru Ivana Dejmala (cituji ze zápisu z 25. srpna): " Kampaň by byla účelná před deseti lety. Podle aktuálních poznatků jsou fosfáty jen roznětkou, jde o to zaměřit se proti dusíku, protože na rozdíl od fosforu škodí i jinak." Názor v předsednictvu na škodlivost pracích prášků zůstává nejednotný. (Pozn. redakce: uvítáme diskusi na toto téma na stránkách Zpravodaje).

Co se týče pracovních skupin a poboček, mělo předsednictvo pravidelné informace zejména o činnosti pracovní skupiny pro odpady, EIA, pro práci s veřejností a pro pražské problémy. O práci několika pracovních skupin je možné se dočíst na jiném místě Zpravodaje. S pobočkami byl kontakt předsednictva poměrně sporadický, snad k obnovení kontaktu přispěje plánované setkání poboček v rámci předsednictva dne 19. ledna 1999.

V programu předsednictva zcela chyběla témata programové koncepce, priorit a dlouhodobějších plánů. V tomto ohledu byla situace opět velmi podobná, jako v předchozím období.

 

Podle zápisů ze schůzí předsednictva zpracovala Naďa Johanisová