K návrhu obchodního areálu TESCO v Letňanech

Milada Vorlová

(Pro ty, kdo jste o tomto záměru neslyšeli: Jedná se o ohromný obchodní areál plánovaný na cca 40 ha polností v severní části Prahy, západně od ul. Tupolevovy, při městské části Letňany. Podle projektu jen zastavěná plocha objektu je 8,5 ha, parkoviště je počítáno pro cca 5.500 automobilů a to jednoúrovňově, potřebnou plochu včetně příjezdů si každý zkuste spočítat, vniknete tak líp do myšlení ve velkých rozměrech a číslech! - Je spravedlivé uvést, že státní správa zejména zastoupená ing. Vaculovou (odbor ŽP Magistrátu) se snažila všemi dostupnými argumenty zmírnit dopady této velkostavby, nemohla však prosadit zásadnější změnu přes politický konsensus v této věci. Neboť veřejnost, zastoupená zde především městskou částí Letňany, možnost danou benevolencí územního plánu Prahy - umístit do území tuto velkostavbu - velmi uvítala.... Na plánu jsou zakresleny také velké plochy neexistujícího lesoparku - kdo tento záměr naplní, když jsou tyto polnosti v rukách jednotlivých vlastníků? Neměl se lesopark vysázet na ploše v majetku obce a se skromnější výstavbou počítat spíš u majitelů půdy, kteří tak jako tak budou v budoucnu tlačit na to, aby mohli své pozemky "zhodnotit", tedy zastavět?)

Při posuzování vlivů investičních záměrů na životní prostředí se zpravidla uvažují pouze vlivy na jednotlivé "složky" životního prostředí, což jsou úředně zaběhnuté termíny označující ovzduší, vodu, půdu. Obhajobu těchto složek jste slyšeli přede mnou, od kompetentních lidí.

Že se bere pouze výjimečně ohled na přirozené podmínky rostlinstva a živočichů a na celý složitý organismus zvaný příroda, jehož fungování je podmínkou existence člověka, ponechávám v tomto okamžiku stranou. Chci totiž poukázat i na ohrožení životního prostředí v tom úžeji chápaném slova smyslu, životní prostředí tak jak je vnímáno očima každého člověka, bez hlubších znalostí o základním vztahu mezi přírodou a člověkem.

Je totiž zřejmé a všem srozumitelné, že při posuzování životního prostředí člověka se musí brát v úvahu i jeho vlastní podíl na jeho tvářnosti. Kde je ale místo, kde se chrání to, co je vytvořeno člověkem a má takovou hodnotu, že je to hodno zachování? Určitě to nejsou památkové úřady, které mají vymezenu úzkou působnost. Proto je třeba i při posuzování zamýšlených investic podle zák. 244/92 Sb. připomínat, že vedle rozmanitosti přírody, proměnlivé podle podnebních pásem, existuje hodnota hodná ochrany a tou je různorodost toho, co člověk sám k přírodnímu základu přidal. Životní prostředí člověka je jím samým zformováno do určité podoby v závislosti na historii, kultuře, náboženství, zvycích, právních předpisech, jimiž se dané společenství řídilo, na daném způsobu života ovlivněném rovněž geografickými podmínkami, na celkovému rozměru a výškové členitosti obývaného území i na určitém měřítku krajiny. Tvářnost a určitý způsob využívání krajiny patří mezi dědičné kulturní hodnoty národa. Krajina České republiky se vyznačuje obydleným územím, kde sídla tvoří kompaktní zástavba obklopená tu více tu méně kulturní krajinou. Magapolis, v jiném prostředí a jiných typech společenství obvyklá, jsou zde výjimkou a to spíše v zárodečném stavu. Nejsou zde ani bezbřehá pole nízké zástavby rodinnými domy, nejsou zde nová obří města, s výjimkou některých sídlišť z nedávno minulého období.

Obchodní areály, supermarkety, hypermarkety jsou umělými implantovanými formami z jiného světa. Výjimečně přijatelné prostředí pro "supermarket" u nás můžeme nalézt pouze v několika velkých sídlištích, kde je dostatečná koncentrace obyvatel v pěší dostupnosti. V ostatních případech, ať se to týká umístění vedle kompaktních měst či na zelené louce v krajině, je výstavba obřích nákupních center negativním prvkem, neboť:

Společnost pro trvale udržitelný život se tedy z těchto důvodů vyjadřuje proti uvažované výstavbě.

Na závěr ještě osobní drobnost: Shodou okolností jsem právě před 10 lety pro Letňany projektovala přestavbu Kulturního domu. Požadovaná kapacita sálu byla tuším 200 či 300 míst. Porovnám-li to jen se samotnou nyní uvažovanou kapacitou kina pro 2.500 lidí, musím se zeptat: co se to, lidi, s vámi stalo? Kde se vzalo to velikášství?

Bližší informace: M. Vorlová, Jílovská 1151, Praha 4 142 00, tel. 02/4714506