Voda a udržitelný rozvoj - Paříž

Pavel Punčochář

Ve dnech 19. - 21.března 1998 proběhla v paláci UNESCO v Paříži za mimořádného zájmu řady států mezinárodní konference "Voda a udržitelný rozvoj". Zúčastnilo se jí 92 zástupců z 82 zemí, z nich 4 na úrovni ministrů, a 50 nevládních organizací. Význam konference zdůraznila i přítomnost francouzského prezidenta J. Chiraca.

Konference byla vyvolána potřebou přispět aktivně k vypracování strategií pro zlepšení ochrany a udržitelnosti užívání vodních zdrojů tak, aby bylo zabezpečeno i pro budoucí generace zásobování pitnou vodou a další užívání vod. Spotřeba vody totiž narůstá 2x rychleji, než je vzrůst populace, a každých 20 let se zdvojnásobuje.

Referáty a diskusní příspěvky směřovaly k formulování programu prioritních akcí pro období 2000 - 2010 k zajištění trvalého užívání vodních zdrojů. Pro hospodaření a ochranu vodních zdrojů je nezbytná spolupráce veřejného a privátního sektoru k získání dlouhodobých finančních zdrojů. Mezinárodní kooperace a zvyšování znalostí o vodním režimu mají v procesu ochrany vodních zdrojů rozhodující význam.

Z České republiky se konference zúčastnila delegace složená ze zástupců MŽP (ředitel odboru ochrany vod ing. J. Kinkor) a MZe (autor článku, ředitel odboru vodohospodářské politiky). Zástupce MŽP informoval o ochraně vod a vývoji jakosti vodních zdrojů ČR v období 1989 - 1997. Sdělení zástupce MZe bylo zaměřeno na institucionální uspořádání vodního hospodářství ČR, vodohospodářské plánování a ekonomické aspekty hospodaření s vodou. Dále prosadil návrhy do závěru semináře INBO1 s problematikou protipovodňové ochrany.

Během konference byly přijaty významné dokumenty, které umožňují realizaci závěrů konference OSN v Rio de Janeiro (1992) o trvale udržitelném vývoji:

- Závěrečná deklarace.

- Program prioritních akcí 2000 - 2010.

- Doporučení semináře INBO "Zapojení uživatelů vody do řízení a financování hospodaření v povodích".

- Doporučení akcí ke zlepšení ochrany a užívání vodních zdrojů ve světovém měřítku ("Dlouhodobá vize") předložené World Water Council2.

Přijatá závěrečná deklarace zdůrazňuje význam vodních zdrojů pro budoucí prosperitu a stabilitu lidstva, přičemž neoddělitelnou součástí péče o vody je ochrana ekosystémů, obnovení a udržení přirozeného hydrologického cyklu. K tomu je nezbytné podporovat rozvoj poznání, výzkumu, vzdělávání i sdílení informací v mezinárodním měřítku.

Uvedené materiály jsou přístupné u autora3, stručný výběr předán do knihovny STUŽ a většina informací z konference je rovněž dostupná na adresách Internetu: http://www.oieau.fr/riob   nebo http://www.eaudd.com.


1) INBO - International Network of Basin Organizations - Mezinárodní síť organizací povodí. A.s. Povodí z ČR jsou zastoupeny jako kolektivní člen od vzniku organizace v r. 1996

2) World Water Council - Sdružuje zástupce vládních vodohospodářských organizací z různých zemí.

3) Adresa autora: Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohospodářské politiky, Těšnov 17, 11705 Praha 1, tel. 02/ 21812362