Stav a trendy výstavby přehrad ve světě

Ladislav Votruba

Nejen u nás, ale ve všech vyspělých zemích narůstá rozpor mezi těmi, kteří považují výstavbu přehrad za obecně (vše)užitečnou (zásobení vodou, ochrana před povodněmi, závlahy, plavba, využití vodní energie a d.), a těmi, kteří považují přehrady za neštěstí pro krajinu a přírodní prostředí vůbec (ničení říčního fenoménu, vzácné flóry a fauny, kulturních památek, sídlišť atd.). Z obou stran, a zejména ze strany odpůrců výstavby přehrad, se často vyslovují nekvalifikované soudy prostě proto, že jedna strana nemá potřebné minimální znalosti z oboru strany druhé, aby byla možná věcná diskuse a domluva.

Uvedu aspoň tři pokusy o takovou domluvu:

V roce 1936 uspořádala tehdejší Masarykova akademie práce velmi dobře organizované diskusní setkání (dnes bychom určitě řekli workshop) vodohospodářů, zemědělců a přírodovědců, z něhož vzešly konkrétní závěry, které pak jako směrnice vydalo ministerstvo zemědělství.

V roce 1973 a 1976 dala na svých světových kongresech Mezinárodní přehradní komise (CIGB, Paříž) otázku vlivu přehrad na okolí a vlivu okolí na přehrady; v panelu řídícím diskusi zasedalo 5 zástupců z oboru přehrad a 5 zástupců z oboru ochrany přírody. Z obou jednání byly publikovány závěry.

V dubnu 1997 proběhlo ve švýcarském Glandu první diskusní fórum zástupců “pro- a protipřehradářů”, iniciované Světovou bankou a Světovou unií pro zachování přírody. Z jejich iniciativy byla založena světová organizace pro pořádání takových setkání.

Takových akcí bylo mnohem více. Doufejme, že ony i budoucí přispějí k vzájemnému poznání a dorozumění mezi oběma tábory, které oba mají na mysli zachování přírody pro ni samu a pro současné i budoucí blaho lidstva. Jak příčin k rozporům zákonitě ubývá, je zřejmé z tabulky.

Přehled zemí s nejmenším a největším počtem rozestavěných přehrad v roce 1997 (Rapport Annuel de la CIGB, 1998)

Země

Počet přehrad

  Celkem Uvedených do provozu v roce 1996 Rozestavěných v roce 1997
Finsko 55 0 0
Spojené království 450 0 0
Švédsko 190 0 0
Česká republika 115 1 1
Slovensko 50 1 1
Švýcarsko 153 1 1
Francie 580 6 2
Kanada 780 10 2
Německo 311 0 3
Norsko 300 1 3
Rakousko 143 3 3
Indie 3 796 0 650
ČLR 24 671 72 280
Turecko 435 20 193
Republika Korea 765 20 131
Japonsko 2 506 39 90
Brazílie 730 0 42
Španělsko 1 147 6 37
Thajsko 218 8 36
Rumunsko 208 4 30
Itálie 492 0 24

Nejprve uvádím 11 přehradářsky vyspělých zemí, které mají výstavbu přehrad prakticky nasycenu, takže v nich bude stavba dalších nádrží jen ojedinělá a všestranně zdůvodněná. Pak jsou uvedeny země, v nichž je rozestavěno více než 20 nádrží s přehradou vyšší než 15 m. V Evropě jde jen o dvě jižní země a překvapivě i o Rumunsko. Z USA údaje chybějí.

Složme i u nás zbraně a zasvěceně diskutujme!