3. Návrh rozpočtu

Náklady

Položka

mezisoučty

Služby pro STUŽ (účetní, tajemnice)

250 000

 

Služné a náhrada civilní služby, případně jiné služby v Centru J.V.

60 000

 

A. Osobní náklady celkem

310 000

310 000

Nákup knih a časopisů

15 000

 

Drobné vybavení a spotřební materiál, software

20 000

 

Kancelářské potřeby

20 000

 

B. Materiálové náklady celkem

55 000

55 000

Náklady Centra Josefa Vavrouška, z toho

 

225 000

nájemné

155 000

 

provozní náklady (energie,plyn,voda,pojistné,služby)

50 000

 

nutné opravy a údržba (technika,ost.údržba)

20 000

 

Zpravodaj STUŽ - 4 čísla ročně, z toho

 

80 000

tiskárna

50 000

 

poštovné

30 000

 

Ostatní nemateriálové náklady:

 

90 000

Nájemné Novotného lávka

30 000

 

Spoje (poštovné, telefon, fax, internet)

45 000

 

Cestovné

5 000

 

Tisk a repro

10 000

 

C. Nemateriálové náklady celkem

395 000

 

Konferenční poplatky

2 000

 

Náklady spojené s Ozvěnami Ekofilmu

30 000

 

Náklady spojené s projektem Evropská unie

395 000

 

Jiné náklady (bank, poplatky, jiné služby….)

28 000

 

Příspěvky jiným organizacím

30 000

 

D.Ostatní náklady celkem

485 000

485 000

NÁKLADY CELKEM (A+B+C+D)

1.245 000

1.245 000

 

 

 

 

 

 

Příjmy

 

 

Položka

 

Grant Estonian Green Movement – je na účtě z r. 2000

394.940

 

Grant MŽP – Ozvěny Ekofilmu – požadavek

26 000

 

Grant MŽP – Semináře, konference, Zpravodaj, Centrum.J.V.- požadavek

290 000

 

Grant Open Society Fund na semináře – potvrzeno, je na účtě z r. 2000

44 300

 

Členské příspěvky a dary

120 000

 

Celkem

875 240

 

 

 

 

ROZVAHA

 

 

 

 

 

Příjmy celkem

875 240

 

Zůstatek na účtech z r. 2000 (bez termínovaného účtu a grantů MŽP a Estonia Green Movement )

516 525

 

Termínovaný účet (dar paní Simons z Kanady z r. 1995 na uctění památky J.V. – zůstane nevyčerpán)

199 979

 

Rozdíl příjmy + zůstatky*) – náklady

146 765

 

*)Vzhledem k tomu, že termínovaný účet nebude čerpán, není v rozvaze zahrnut