1.8 Návrh změn Stanov STUŽ

Vážení přátelé,

blíží se nám další valné shromáždění STUŽ a s ním možnost změny stanov, myslím si, že bychom se nad touto možností měli zamyslet.

Jaké změny přicházejí, podle mého názoru, v úvahu:

- systém přijímání nových členů

Po změně, kterou jsme přijali na minulém valném shromáždění došlo k výraznému zpomalení přijímání nových členů, u některých docházelo k velkému rozčarování, protože mezi podáním přihlášky a vlastním přijetím proběhlo často půl roku.

Když byla tato otázka diskutována na předsednictvu, byly hledány různé možnosti, které proceduru urychlily, jako nejzajímavější se mi zdála ta, při které by zájemci o členství byli projednáni na předsednictvu a jména byla uvedena v zápisu z předsednictva a zároveň by jejich jména s místem bydliště byla uveřejněna na internetových stránkách STUŽ.

Nové znění paragrafu 6.1 by potom mohlo být

6.1 Členy Společnosti mohou být fyzické osoby starší 18 let zastupující samy sebe (individuální členství). Členství ve Společnosti vzniká na základě podání písemné přihlášky s doporučujícími podpisy 3 členů STUŽ. Zájemce o členství je projednán předsednictvem na nejbližší schůzi a uveřejněn na internetových stránkách STUŽ. Pokud do jednoho měsíce od uveřejnění nedostane předsednictvo písemně námitky, rozhodne o jeho přijetí. V případě závažných námitek proti přijetí rozhodne o členství žadatele Valné shromáždění Společnosti. Podmínkou vzniku členství je dále zaplacení zápisného a členských příspěvků za běžný rok. Pokud člen není přijat, jsou mu zápisné i členské příspěvky vráceny.

- systém valných shromáždění

Od založení STUŽ, s výjimkou zakládající schůze, nebylo nikdy valné shromáždění, na kterém by byla nadpoloviční většina všech členů, jak požadují stanovy a vždy muselo být svoláváno náhradní valné shromáždění.

S ohledem na to, že zákon tuto nadpoloviční většinu nevyžaduje, navrhuji tento požadavek odstranit ze stanov a respektovat tak realitu.

Nové znění paragrafu 7.2 by poté mohlo být:

7.2 Zasedání valného shromáždění Společnosti svolává písemně předsednictvo Společnosti. Valné shromáždění přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných a zastoupených členů Společnosti. Každý člen může písemně pověřit jiného člena zastupováním a hlasováním na valném shromáždění. Valné shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů Společnosti, a to přímo nebo v zastoupení. Není-li valné shromáždění schopno se usnášet, svolá předsednictvo Společnosti náhradní valné shromáždění, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy se mělo konat původní valné shromáždění; toto shromáždění je schopno se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů Společnosti.

- rovnoprávnost členů poboček a „přímých“ členů

Toto je otázka dlouhodobá a obávám se, že ani na letošním valném shromáždění nebude vyřešena. Moje představa je stále taková, že by všichni členové museli být členy některé regionální skupiny, ale to už budu jen opakovat to, co jsem psal před nějakým časem. Myslím si, že by při návrzích nového uspořádání měly právě pobočky, které cítí nerovnoprávnost, hrát větší roli.

- stanovování výše členských příspěvků

Na minulém valném shromáždění došlo k, podle mého, zbrklému usnesení o zvýšení členských příspěvků. Toto zvýšení se ukázalo nereálné pro některé regionální pobočky. Je otázka, zda by nemělo být stanovení výše členských příspěvků a zápisného přeneseno na předsednictvo, které by je mohlo přizpůsobit daleko operativněji. Druhá možnost by byla, že by stanovení výše příspěvků zůstalo na valném shromáždění a předsednictvo by dostalo právo výši příspěvků v individuálních případech snížit.

Jiří Dlouhý