1.7 Návrh operativních cílů STUŽ v roce 2001

1.      Práce na projektech: EU a NGOs, Ekogramotnost, Ozvěny Ekofilmu, Bilaterální výstava Praha – Paříž: jak zachránit duši města, Posílení institucionálního zázemí ČIŽP, implementace směrnice ES o integrované prevenci a omezování znečištění (společný holandsko-český projekt ČIŽP a DHV s účastí STUŽ), Projekt UNDP: Směřování k trvale udržitelné ČR (individuální účast na projektu mnoha členů STUŽe), a dalších projektech

2.      Pořádání diskusních seminářů k naléhavým problémům

3.      Organizování diskusí k aktuálním, nebo kontroverzním tématům, k ujasnění stanoviska STUŽe

4.      Vypracovávání stanovisek, připomínek a podnětů k aktuálním problémům

5.      Podpora veřejnosti a veřejného zájmu ve střetech v území o umísťování investic a využití území,

6.      Aktivní činnost proti environmentálně zhoubným předlohám nových zákonů a novelizacím stávajících předpisů.

7.      Rozšiřování ekogramotnosti v ČR

8.      Opětné uskutečnění „Fóra 2000 v podhradí“ s význačnými účastníky Fóra 2000

9.      Pokračovat ve snahách založit nové pobočky nebo skupiny v nově vzniklých krajích (zvláště v krajích, kde ještě STUŽ nemá pobočky: v plzeňském, pardubickém, jihlavském, středočeském, pražském a ostravském kraji)

10.  Pořádat pravidelné akce pro členy a příznivce (Stužovraty, Stužodennosti, Memoriál J. a P. Vavrouškových v Roháčích, přechod Bílých Karpat a společný československý Silvestr na pomezí)

11.  Organizovat akce s působením na veřejnost, se zvyšováním ekogramotnosti (Ozvěny Ekofilmu, výstavy apod.)

12.  Řešit problém centra STUŽe a jeho využití

13.  Prosazovat podíl veřejnosti na rozhodování, účastnit se ve vybraných správních řízeních, na implementaci Aarhuské úmluvy apod.

14.  Podílet se na zavádění integrované ochrany ŽP (zvláště implementaci směrnice ES IPPC)

15.  Prosazovat moderní pojetí procedury hodnocení vlivů činností na životní prostředí (EIA)

16.  I nadále spolupracovat se Světovým ústavem zdrojů (WRI) na Millenium Reportu

17.  Podílet se na výstavě a konferenci Tvář země-krajina našeho domova

18.  Účastnit se práce českého výboru UNEP

19.  Podílet se na přípravě nevládních organizací na konferenci Rio+10

20.  Rozšiřovat mezi nevládní organizace povědomí o EU a problematice trvalé udržitelnosti