1.6 Návrh plánovaných cílů STUŽ v novém tisíciletí

1.      Prosazování trvale udržitelného života jako celospolečenského cíle

2.      Integrace kritéria trvalé udržitelnosti do rozhodování na všech úrovních, včetně vládní

3.      Dosáhnout integrované ochrany životního prostředí při rozvinutí účasti reprezentantů zainteresované i dotčené veřejnosti

4.      Zvýšit důležitost hodnocení vlivů činností na životní prostředí

5.      Ubránit účast veřejnosti a jejích přestavitelů v rozhodovacích procesech ve věcech životního prostředí a zajistit rozvoj plnoprávných forem této účasti (ne jen konzultativních forem, ale účasti v řízení).

6.      Podílet se na vypracování a prosazování ekosystémového přístupu k hodnocení lidských aktivit

7.      Připravovat aktivity k rozšíření ekogramotnosti v ČR

8.      Sledovat a spolupracovat na prosazování kritéria trvalé udržitelnosti v Evropské unii

9.      Rozvíjet aplikaci principu předběžné opatrnosti na lidskou činnost v co nejširším smyslu

10.  Podílet se na mezinárodní spolupráci v oblasti trvalé udržitelnosti (v nejbližších dvou letech se podílet na přípravách NGOs na summit Rio+ 10)

11.  Soustředit aktivity na zvláště významné problémy či výzvy trvale udržitelného života (lidské hodnoty, zásahy do krajiny, energetiku, dopravu, zemědělství)

12.  Sledovat legislativní, institucionální a ekonomické nástroje vedoucí k trvale udržitelné ČR

13.  Podílet se na hledání lidsky i ekologicky příznivějších cest globalizace a globálního řízení