1.3 Zpráva o činnosti STUŽ za období únor 2000 – únor 2001

Poslední valné shromáždění se sešlo dne 7. 3. 2000. Protože volební období volených funk­cionářů STUŽ je dvouleté a k jejich volbě došlo na předchozím řádném valném shro­máždění dne 2.března 1999, kdy bylo zvoleno předsednictvo (I. Dejmal, I. Míchal, P. Kužvart, M. Říha, J. Dlouhý, I. Rynda, K. Jech, N. Johanisová, J. Kulich, K. Čapek, M. Martiš, M. Punčochář, M. Franěk, J. Juláková, M. Macháček a V. Hála ) i revizní komise (J. Mejzr, E. Nováková a J. Zeman) a předseda (P. Šremer), na posledním valném shromáždění k nové volbě nedošlo. V průběhu dvou let došlo pouze k obměně odstoupivších členů předsednictva. V roce 1999 po odstoupení N. Johanisové a M. Franka je nahradili původně náhradníci - O. Velek a T. Hák a v roce 2000 po odstoupení M. Říhy další v řadě náhradníků-J. Wünsch.

Již v r. 1999 předsednictvo zvolilo dva místopředsedy (I. Míchala a I. Ryndu), v březnu 2000 dovolilo třetího, jímž se stal J. Kulich. Čestným místopředsedou (za slovenskou STUŽ) byl potvrzen M. Huba.

V souladu se schválenými stanovami jsou organizačními jednotkami STUŽ regionální pobočky (s právní subjektivitou), regionální skupiny a pracovní skupiny (obě poslední bez právní subjektivity).

Celkově lze hodnotit činnost STUŽ za uplynulý rok na základě hodnocení z pracovního semináře STUŽ, který se uskutečnil v Domečku v Podolí v lednu a následně i dubnu roku 2000. Jako úspěšné – podle SWOT analýzy - můžeme hodnotit semináře, zejména na Novotného lávce a odbornou práci, vydávání Zpravodaje a tzv. profederální akce (Silvestr, Memoriál). Naše síla je v kvalifikované dobré členské základně, povědomí a atmosféře i diverzitě názorů.

Naší slabinou bylo, že jsme nebyli schopni vyvinout dostatečné společné úsilí, v té době se nám často nedařilo vždy se shodnout na stanoviscích (od té doby lze zaznamenat určité zlepšení). Častá byla nevyjasněnost, co členové STUŽ dělají za STUŽ a co za jiné organizace. Problémy spíše přibývaly při nedostatku času u aktivního členstva, než aby vyúsťovaly v dobrá řešení. Problémem je málo členů na takové úkoly, které bychom chtěli zvládnout, neustálé finanční problémy, hlavně díky nedostatečnému úsilí ve shánění peněz přes granty a sponzory. Nedařilo se vždy správně určit priority. Nedokázali jsme dostatečně využít bohatě zásobenou knihovnu a prostory Domečku. Lepší situace nastala u pravidelných besed. Besídky byly již více diskusní, příležitost dostali i naši členové z pléna. Pokud jsme však organizovali diskuse v jinou dobu, s širokou možností zapojení se do nich, byl o ně malý zájem členstva. Nepodařilo se též oslovit více mladých lidí, pokud nepočítáme velmi úspěšnou letní aktivitu táborů INEX Setkávání v krajině, která však je organizována samostatně.

Díky několika personálním kontaktům v České společnosti pro životni prostředí ( www.csvts.cz/cse ) a STUŽ se podařilo mírně zlepšit vzájemné informování o činnosti obou organizací a efektivněji spolupracovat na akcích (typu besídky STUŽ, kabinety odpadu ČSŽP apod.). Prosincová besídka STUŽ k ratifikaci Aarhuské úmluvy byla avizována v ČSŽP jako jedna z akcí nově založené Odborné skupiny pro environmentální informatiku. Nosným tématem v ČSŽP je i příprava zákona o Integrované prevenci a omezování znečištění a Integrovaném registru znečišťování (IRZ).

Pokud však nahlédneme do přehledu našich aktivit, je patrné, že jako dobrovolná organizace jsme udělali hodný kus práce.

K aktivitám STUŽe v roce 2000 patřily:

a) Pravidelné diskusní semináře

Rok 2000:

·        4. ledna – „10 let MŽP a státní ochrany životního prostředí“. Semináře se zúčastnili všichni polistopadoví ministři životního prostředí s výjimkou Františka Bendy. Na zahájení byl vzpomenut první federální ministr Josef Vavroušek. Každý z ministrů měl připraven příspěvek týkající se jednak jeho působení na ministerstvu, jednak jak vidí současnou péči o životní prostředí na úrovni MŽP. Semináři byla věnována pozornost medií.

·        1. února – „Kulturní hodnoty velkoplošných chráněných území“. Garantem semináře byl Igor Míchal, který byl také moderátorem.

·        7. března – Konalo se valné shromáždění, v přestávce přednesl člen našeho čestného předsednictva prof. Z.Veselovský přednášku o zoologické expedici do Zimbabwe.

·        4. dubna – „Regionální rozvoj České republiky z hlediska Evropské unie“. Garanty semináře byli Jiří Dlouhý a Karel Jech. V panelu byli Václav Kupka, náměstek ministra pro regionální rozvoj, Martin Říha, náměstek Terplanu, Miloš Kužvart, ministr, Jiří Dusík, REC. Moderoval Ivan Rynda.

·        2. května – „O ekologické orientaci a rozvoji jedince“. Garantem semináře byl Ivan Rynda. V panelu byli prof. Jan Heller, Pavol Frič, Bohuslav Blažek, Jindřich Fibich a Stanislav Komárek. Seminář moderoval Ivan Rynda.

·        6. června – „Globalizace ano i ne“. Garanty byli Jan Wünsch a Karel Jech.

V panelu byli prof. Milan Machovec, prof. Erazim Kohák, Petr Hlobil z CEE Bankwatch Network International a Jakub Polák, představitel odpůrců globalizace. Seminář moderoval Jan Wünsch.

·        5. září – „Regionální projekty regionálních poboček“ – garantem byl Jan Štok. Své projekty představili předsedové regionálních poboček TUŽ se Broumovsko Jan Piňos,, Chomutovské Jiří Roth a Bělokarpatské Jana Hajduchová.

·        3. října – „Geneticky modifikované organismy“ – garantem byl Karel Jech. V panelu byla ing. Miluše Kusendová – tisková mluvčí firmy Monsanto, dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace, Pavel Šremer, Karel Jech a dva zástupci České inspekce životního prostředí, ing. Miluše Doubková z MŽP. Seminář moderoval Ivan Rynda.

·        7. listopadu – „Udržitelné město – Praha?“ – garantem a moderátorkou byla Jiřina Juláková, v panelu byli arch. Pavel Šmelhaus a prof. Erazim Kohák. Písemný příspěvek poslali doc. Jan Keller a arch. Ivan Plicka. Ze semináře vyjde sborník.

·        5. prosince – „Aarhuská úmluva“ – garanty byli O. Velek, J. Dlouhý, P. Šremer, kteří také vystoupili v panelu. Dalšími panelisty byli E. Kružíková z Ústavu pro ekopolitiku, J. Špičák a P. Petržílek z MŽP.

E. Kružíková a O. Velek na prosincové besídce STUŽ (foto J. Dlouhý)

Rok 2001

·        2. 1. Bariéry směřování k trvalé udržitelnosti ČR

·        6. 2. Integrovaná ochrana životního prostředí (směrnice ES k IPPC)

b) Konference a semináře

·        5. ročník (mezinárodní) konference - Směřování k udržitelnému rozvoji, Olomouc

25. - 28. 4. 2000

·        Seminář - Ekologie očima filosofa (prof. Machovec, FF UK Praha, 13. 6. 2000)

·        Konference - Voda pro příští generace (STUŽ jako spolupořadatel s VHS ČSVTS), Praha, Dům ČSVTS, 12. 9. 2000

·        Seminář - Lidé a ekosystémy, napjaté pletivo života - představení Millenium Reportu v ČR, Dům ČVTS, Praha 14. 9. 2000

·        3. mezinárodní konference ekologické městské dopravy a 3. mezinárodní výstava ekologických vozidel a dopravních zařízení (Karlovarská pobočka STUŽ), Karlovy Vary 28. - 30. 9. 2000

·        Účast na semináři slovenské STUŽ a SZOPK - Geneticky modifikované organismy

·        Bratislava 30. 9. 2000

·        Fórum 2000 v Podhradí – dvě besedy s účastníky Fóra 2000 , budova ČAV, Praha 16. a 18. 10. 2000

·        Seminář -setkání zástupců NGOs k problematice vstupu do EU Praha, 13. 12. 2000¨

Setkání zástupců NGO k problematice vstupu ČR do EU – Mánes, 13. 12. (foto J. Dlouhý)

c) Vydaná stanoviska

č. 87    K potřebě strukturálních změn v resortu ŽP v souvislosti s reformou veřejné správy

č. 88    K novele zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

č. 89    K vývoji projednávání návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v Posla­necké sněmovně Parlamentu ČR

č. 90    K umístění víceúčelové haly na území Hagiboru v Praze 10-Strašnicích

č. 91    K projednávání zákona o posuzování vlivů na ŽP v Senátu Parlamentu ČR

d) Připomínky a podněty STUŽe

·        Připomínky k vodnímu zákonu

·        Připomínky k návrhu aktualizace státní politiky ŽP

·        Připomínky k návrhu státního programu environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty České republiky

·        Dopis presidentu Havlovi - námět k projevu a jednání na miléniovém summitu OSN v New Yorku, září 2001

·        Připojení se k prohlášení nevládních ekologických organizací k situaci v ČT

·        K věcnému záměru zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a o inte­grovaném registru znečišťování

·        K úmluvě o lidských právech a biomedicíně

·        K mediálním útokům

e) Projekty STUŽ

·        Zvýšení povědomí nevládních organizací a veřejnosti o rozšíření EU

·        Nová Dětská Agenda 21 (Záchranná výprava na planetu Zemi)

·        Projekt UNDP OSN „Směřování k trvale udržitelnému rozvoji ČR“ (individuální spolupráce na částech projektu)

·        Příprava semináře a materiálů k Millenim Reportu „Lidé a ekosystémy-napnuté tkanivo života“

·        Posílení institucionálního zázemí ČIŽP, implementace směrnice ES o integrované prevenci a omezování znečištění (holandsko-český projekt s ČIŽP a DHV)

·        Ozvěny Ekofilmu ´99 (promítání filmů z Ekofilmu v kině Evald 20. - 24. 3. 2000)

f) Další aktivity STUŽ

·        Memoriál J. a P. Vavrouškových v Roháčích ( se slovenskou STUŽ) 15. - 17. 9. 2000

·        Stužovrat v Domečku v Podolí 19. 12. 2000

·        Stužodennost v Domečku v Podolí, 19. 9. 2000

·        Přechod hřebene Bílých Karpat, společné česko-slovenské setkání na Javořině a česko-slovenský Silvestr na pomezí v Bílých Karpatech, při příležitosti milénia

·        Účast na práci Českého výboru UNEP (programu OSN pro ŽP )

·        Tisková konference k Millenium Reportu

·        Účast na tiskové konferenci ČAV ke stavu ŽP v ČR

·        Rozloučení s Eliškou Novákovou

·        Spoluúčast na konferenci a výstavě Tvář naší Země

·        Příprava projektu mezinárodní výstavy Praha – Paříž, jak zachránit duši města

Většina práce ve STUŽ spočívala na práci předsednictva, regionálních poboček, skupin a pracovních skupin, na práci profesionálního miniaparátu a samozřejmě na práci jednotlivých aktivních členů. Pravidelně každé úterý podvečer byly úřední hodiny předsedy a tajemnice pro členy, předsednictvo se scházelo dvakrát do měsíce. Z nejdůležitějších vnitrostužových aktivit proběhly diskuse k směřování STUŽ (18. 1. a 18. 4. 2000), setkání s čestným předsednictvem dne 16. 1. 2001 a s pobočkami dne 13. 2. 2001.

g) Pracovní skupiny

Ekozemědělství a geneticky modifikované organismy (koordinátor K. Jech)

Územní plánování (M. Říha)

EIA (M. Martiš)

Doprava (V. Hála)

Trvale udržitelná města (M. Říha, M. Petr)

Voda (P. Šremer)

Lesy (I. Míchal, I. Rynda)

Odpady a chemické látky (M. Punčochář)

Mezinárodní spolupráce (J. Dlouhý, P. Nováček)

(Ekonomika (Dr. Marek)

Politika ŽP (M. Říha, P. Šremer, I. Dejmal)

Ochrana přírody a krajiny (I. Míchal, M. Macháček)

Legislativa (P. Kužvart)

Ekologická výchova (J. Kulich, I. Rynda)

Ekogramotnost (J. Spoustová, J. Křižka)

Programová (J. Kulich)

Pražská (J. Juláková, P. Kužvart)

Energetika (M. Miessler)

Práce s veřejností (J. Spoustová)

Pracovní skupiny však zatím v naprosté většině nepracují pravidelně, natož pak systematicky a v této oblasti máme proto co zlepšovat.

h) Regionální pobočky a regionální skupiny

Bělokarpatská (J. Hajduchová)

Brněnská (J. Pellantová, J. Holan)

Českolipská (J.Formanová – Tvrdková)

Chomutovská (J. Roth)

Východočeská (M. Petr)

Olomoucká (P. Nováček)

TUŽ se Broumovsko (J. Piňos)

Karlovarská (P. Žlebek)

Jizerskohorská (Zd. Joukl)

Táborská (ing.Tuháček) (nová pobočka)

i) Profesionální miniaparát:

Na náhradní vojenské službě pracoval Honza Štok, od února r. 2000 máme za pokladní a účetní paní Danu Kopanicovou, která podniká na živnostenský list. Stejně tak tajemnice Eva Vavroušková. Všichni tři byli v roce 2000 placeni z projektů.

Zcela na dobrovolné bázi je vedena webová stránka (http://www.czp.cuni.cz/stuz) a databáze STUŽ (dík za obětavé vedení patří J. Dlouhému). Důležité je obnovené spojení na Domeček v Podolí - telefonické, faxové (02/41432515) i e-mailové (domecek@ecn.cz). Taktéž dík patří tajemnici E. Vavrouškové za obhospodařování další adresy STUŽ v Krkonošské ul., vedení korespondence včetně e-mailové, přípravu a hlídání projektů.

Závěr

Jak je vidno z jednotlivých aktivit, bylo toho na organizaci dobrovolných aktivistů a expertů po práci, jakou STUŽ je, hodně, co se v uplynulém roce vykonalo a mohlo by toho být ještě více, kdyby se nám podařilo oslovit více našich členů i příznivců a udržet dělnou atmosféru.

Jako novou aktivitu se STUŽi podařilo uvést v České republice Millenium projekt – Lidé a ekosystémy, napnuté tkanivo života, který vznikl spojeným úsilím Světového ústavu zdrojů, OSN (UNEP, UNDP) a Světové banky. Zavádění ekosystémového přístupu k hodnocení lidských aktivit (oceňování statků a služeb, jež ekosystémy produkují a změn produkčních schopností ekosystémů vlivem lidských aktivit) má velký potenciál a mělo by být novou prioritou STUŽ do budoucna.

Dalším úspěchem je vrácení špatného zákona o EIA Senátem Parlamentu ČR zpět Poslanecké sněmovně s doporučeními, které senátu navrhla mimo jiné STUŽ (v prvé řadě účast veřejnosti již od počátku procedury EIA). Ukazuje se důležitost pravidelné práce s našimi zastupitelskými sbory - zvláště nyní, za změněné situace po aktivizaci veřejnosti televizními událostmi. Tomu je potřebné přizpůsobit aktivity STUŽ.

Z besedy o regionálních projektech regionálních poboček STUŽ jsme byli mile překvapeni nápaditostí a náročností těchto projektů. Do budoucna je potřebné zabezpečit lepší vzájemnou informovanost o aktivitách jednotlivých organizačních složek STUŽ.

Jako neúspěch lze vidět, že doporučení o strukturálních změnách v resortu ŽP se odrazilo od rigidní byrokratické struktury, může nás jen utěšit alespoň znovuobnovení diskuse o Agentuře životního prostředí (byť pozdní, když už krajské úřady přebírají kompetence).

Závěrem je nezbytné poděkovat všem, kteří k aktivitám STUŽ přispívali, ať již jako členové předsednictva, revizní komise, regionálních poboček a skupin, pracovních skupin, řešitelé projektů či organizátoři našich akcí a aktivisté nebo jako finanční přispěvatelé.

Děkujeme naším velkým sponzorům - NROS, MŽP, Nadaci Partnerství, DG Environment, Open Society Fund, Magistrátu hl.h. Prahy, Senátu, REC.

Zprávu vypracoval P.Šremer