"3. Mezinárodní konference a výstava ekologické městské dopravy, Karlovy Vary, 28. - 30. září 2000"

Organizátor :  STUŽ – regionální pobočka Karlovy Vary

 

Hodnocení a závěry

a) Úvod - účel konference a výstavy

Motto: „Automobilů stále přibývá. Exhalace a stresující hluk z dopravy se stávají bariérou pro zajištění pohody a zdravého prostředí v našich městech. Zatím se snažíme přizpůsobovat města dopravě. Je třeba začít hledat cestu opačnou: přizpůsobit dopravu městům a jejich obyvatelům.“

Tato myšlenka provázela účastníky 3. mezinárodní konference ekologické městské dopravy a 3. mezinárodní výstavy ekologických vozidel a dopravních zařízení, které probíhaly pod osobní záštitou ministra životního prostředí RNDr. Miloše Kužvarta.

Konference nabídla prostor pro setkání odborníků z nejrůznějších oblastí týkající se ekologické dopravy. Byla určena především pro zástupce podniků MHD, výrobce vozidel a dopravních systémů, dopravce, pracovníky státní správy a samosprávy měst a odborníky z výzkumných pracovišť.

Přítomní účastníci diskutovali tři hlavní tématické okruhy:

1)      technické, organizační a programové možnosti ekologizace městské dopravy,

2)      legislativu a formy podpory v podnikání a zavádění nových systémů městské dopravy a

3)      zkušenosti s ekologizací městské dopravy v zahraničí i v městech a MHD ČR.

Výstava umožnila vystavovatelům prezentovat své výrobky široké veřejnosti v centru atraktivního lázeňského území Karlových Varů. Návštěvníci se seznamovali s ekologickými dvoustopými i jednostopými vozidly individuální i hromadné městské dopravy, systémy minimalizující emise výfukových plynů i doprovodnými dopravními technologiemi.

b) Průběh příprav

Po dvou ročnících ( 1998,1999) Mezinárodní výstavy bezemisní dopravy v K.Varech a výstavy ekologických vozidel nebyl zájem od bývalých pořadatelů pokračovat v této tradici. Důvodem bylo zejména odstoupení Ministerstva dopravy a spojů od spolupořadatelství této akce v r. 1999, které finančně ohrozilo zdárný průběh 2. ročníku.

 

V listopadu 1999 oslovil předseda STUŽ Karlovy Vary ministra životního prostředí RNDr. Miloše Kužvarta o pomoc při zachování tradice konference k tomuto závažnému tématu.

 

MŽP zprostředkovalo kontakt na SFŽP, který se pořadatelství ujal. Bylo zahájeno jednání, které vyústilo v uzavření Smlouvy o sdružení k pořádání a organizaci Mezinárodní konference městské ekologické dopravy a výstavy ekologických vozidel v termínu 28.-30.9.2000.

Organizátorem a spolupořadatelem se stala Společnost pro trvale udržitelný život – regionální pobočka Karlovy Vary

Dalšími spolupořadateli byli: SFŽP ČR a Město Karlovy Vary.

 

V průběhu příprav byla navázána spolupráce s Technologickým centrem Akademie věd ČR, které pomohlo a přispělo při organizaci konference a výstavy v rámci programu OPET.

 

Smlouva vstoupila v platnost 28. června 2000 a i když pořadatel připravoval akci s předstihem několika měsíců, bylo možno zahájit jednání s přednášejícími, účastníky, vystavovateli a dodavateli služeb, až od tohoto data, tzn. pouhé tři měsíce před konáním. Navíc ve dvou měsících prázdnin a dovolených. V těchto ztížených podmínkách bylo nejvíce komplikující zejména nedodržování termínů přihlášek přednášek, účastníků i vystavovatelů. V závěru příprav bylo proto nutno obtížně improvizovat při sestavování programu přednášek, tisku Sborníků, kompozice výstavních ploch atd. 

 

c)       Účast

Účast na konferenci i výstavě byla negativně ovlivněna kromě již zmíněné krátké doby organizace a příprav také pozdním zařazením do mezinárodního kalendáře i nově vzniklým svátkem, který připadl na jeden z konferenčních dnů. Přesto počet účastníků a vystavovatelů i jejich struktura odpovídala významu konané akce.

 

        Účast na konferenci

            Konference ekologické městské dopravy se zúčastnilo 78 účastníků (z toho 52 platících). Mezi nimi byli i 4 švédští, 2 slovenští a 1 německý účastník. Pro krátký termín pozvánek se písemně omluvili a přislíbili účast v dalších ročnících tradiční účastníci karlovarské konference - z USA (zaslán text přednášky), Kanady a Francie.

        Účast na výstavě

            Na výstavě ekologických vozidel a dopravních zařízení se prezentovalo celkem 12 vystavovatelů (z toho 8 platících). K vidění byly celkem 4 autobusy. Tři vystavovatelé (ČSAD BUS Ústí nad Labem, a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. a slovenský SlovBus, a.s.) představily autobusy na plyn, švédská Scania vystavila autobus na bioethanol. Ve výstavních stanech byly dále k vidění následující exponáty: autobusový motor na plyn (Škoda motory, a.s.), Škoda Octavia přestavěná na plyn (LPG Klub, a.s.), první solární elektromobil v ČR (ČVUT Praha), programové materiály Státního fondu životního prostředí, elektroskútr z VUT Brno, elektrovozítka a el. baterie (Banner Batteries, a.s.), nabíjecí stanice (Eprona, a.s.) a elektromobil Opel Corsa (město K.Vary).

            Letos dominovaly expozice autobusů MHD, ale i ostatní obory měly poměrné a ilustrativní zastoupení: plynová a elektromobilová užitková vozidla, jednostopá vozidla, nabíjecí stanice i experimentální solární automobil.

        Doprovodné akce

Þ    Ukázka ekologické výchovy – hudební ekologická pohádka (Hudební divadlo K.Vary

Þ    Okružní jízda Karlovými Vary a společná večeře v lesní restauraci Diana (ČSAD MHD Karlovy Vary a.s.)

Þ    Setkání náměstků primátorů statutárních měst

 

d)      Panelová diskuse

Závěrečný blok konference byl věnován panelové diskusi k tématům konference:

Panelisté :

MUDr. Eva Rychlíková - MŽP

PhDr. Tatiana Šindelářová – Sbor zástupců organizací zdravotně postižených

PhDr. MUDr. Tomáš Hájek – poradce ministra ŽP

Doc. Miroslav Cenek – VUT Brno

RNDr. Pavel Žlebek – STUŽ RP Karlovy Vary a Město Karlovy Vary

Libor Balák – ředitel Hudebního divadla Karlovy Vary – ekologická výchova.

Ing. Václav Kroupa – Profis s.r.o.

Ing. Břetislav Polák – SRN – Mnichov – cyklistická doprava

Doc. Ing. Stanislav Beroun – Technická universita v Liberci

Prof. Ing. Jan Macek, DrCs. – ČVUT – Fakulta strojní Praha

 

Z tříhodinové panelová diskuse byl pořízen zvukový záznam, který bude podkladem k jednání s MŽP , založení Asociace pro podporu ekologické (atraktivní dopravy) a přípravě dalšího ročníku konference.

Zástupce Ministerstva ŽP PhDr. MUDr. Tomáš Hájek nabídl na MŽP prostor na jednání o závěrech konference a přislíbil zprostředkovat meziresortní jednání k danému tématu.

Závěry

Na závěr Panelové diskuse byly formulovány následující závěry z jednání konference a výstavy ekologické dopravy:

 

1.      Vytvořit pracovní tým pro:

·        Jednání s MŽP a jejich prostřednictvím s dalšími ministerstvy

·        Zpracování návrhu na vytvoření asociace s pracovním názvem Asociace pro podporu ekologické (atraktivní) dopravy

2. Přípravu 4. ročníku konference a výstavy 2001

3. Zpracování jmenného seznamu účastníků konference s kontakty a rozeslání všem účastníkům

Další náměty z panelové diskuse:

·        Sjednocení termínu ekologická doprava a přístupná (bezbariérová) doprava pod společný termín Atraktivní doprava ve shodě s materiálem EU: Rozvoj občanských síti, Brusel 1998

·        Rozšířit Vládní usnesení č. 499/97 : ve vztahu k zahraničním výrobcům a na alternativní dopravu.

·        Připravit materiály na jednání Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru poslanecké sněmovny v listopadu 2000

·        Jednat o spotřební, silniční a ekologické dani ve vztahu k ekologické dopravě

·        Zásady přístupu k Udržitelnému způsobu dopravy

·        Vazba na nový zákon o ochraně ovzduší (paragrafové znění) a dopravu – potřeba zpracovávat v obcích a krajích Programy ochrany ovzduší.

 

Největším přínosem konference je její závěrečný výstup: – konkrétní návrhy a postupy, které vyplynuly z jednání a diskuse účastníků. Potvrzují potřebnost a účinnost takto tématicky koncipované konference a výstavy; i to, že iniciativa STUŽ a vstřícná reakce SFŽP ČR finančně podpořit tuto iniciativu nebyla samoúčelná.

Potvrzují však také nutnost pokračovat v těchto setkáváních se směřováním ke konkrétnějším výstupům, což také znamená kvalitativně vyšší nároky na přípravu, organizaci a cílenou volbu náplně (tématickou, skladbou přednášejících i účastníků …)

 

Návrh organizace 4. ročníku

Termín: 7. – 9. června 2001

Místo  : Karlovy Vary, LS Thermál a jeho předkolonádní prostor

 

Tématické bloky konference: - vzhledem k rozmanitosti témat a oborů rozdělit dva půldenní bloky na jednání v sekcích:

 

7.6.2000 - odpoledne

Společné jednání :  Vliv městské dopravy na zdraví a ekologii

8.6.2000 – dopoledne

V sekcích :                 a) bezemisní osobní doprava – cyklistické stezky

            b) alternativní pohony

            c) přístupná doprava

8.6.2000 - odpoledne

V sekcích :               a) bezemisní obslužná doprava

                                  b) alternativní pohony

          c) přístupná doprava

9.6.2000 - dopoledne

Společné jednání :          -    Ustanovení asociace 

-         Zpráva o jednáních přípravné skupiny na MŽP a mezi resorty

-         Panelová diskuse

-         Závěry

Přípravný výbor:  Státní fond životního prostředí

                                STUŽ Karlovy Vary

                                MOBILIS

                                Město Karlovy Vary

                                Technologické centrum akademie věd

                                              

Harmonogram :            listopad 2000 – Smlouvu o pořádání, sdružení prostředků, rozpočet,

jednání s MŽP a ostatními resorty

prosinec 2000 – oslovení přednášejících, schéma tématických bloků, tisk a rozeslání 1. cirkuláře

Náměty:

·        Expozice drobných výrobců – zdarma – zajistit finance ??? (kola, , jednostopá vozidla, vozidla pro seniory, tělesné postižené …)

·        Vyhlásit soutěž o nejekologičtější exponát (možno v kategoriích) – ocenění SFŽP, MŽP ?