Východočeská pobočka v Hradci Králové

V minulém čísle Zpravodaje jsme na str. 20 uveřejnili stanovisko výboru východočeské pobočky STUŽ ke zvýšení členských příspěvků. Předsednictvo slíbilo, že se k tomuto problému vyjádří a pošle zástupcům východočeské pobočky odpověď, kterou zveřejní ve Zpravodaji.

Pro ty, kteří si již nepamatují znění stanoviska východočeské pobočky, přetiskujeme část, kde jsou uvedeny 4 důvody, které pobočku vedou k napsání stanoviska a na které je v níže uvedeném dopise reagováno:

1.      Ke zvýšení dochází na základě deklarovaných potřeb centrální části organizace. Zájmy pobočky nejsou zvažovány. Chystaný krok s námi nebyl předem konzultován.

2.      Argument o potřebě zvýšit členské příspěvky z důvodu vyřešení, resp. podstatného zlepšení nepříznivé finanční situace nepovažujeme jako organizace s odděleným hospodařením za oprávněný. Ostatně ani zpráva o hospodaření STUŽ v roce 1999 nevypovídá ve prospěch tohoto tvrzení.

3.      Zvýšení členských příspěvků neodpovídá nabídce služeb pro členy pobočky. Prakticky využíváme pouze servis Zpravodaje, na jehož nákladech se přirozeně budeme rádi podílet. Účast na besídkách a využívání Domečku, položky, které tolik zatěžují hospodaření STUŽ, jsou z naší strany ojedinělé, proto jsou i argumenty na ně se odvolávající pro naše členy vzdálené, nebo dokonce nepřijatelné. Náš postoj neznamená, prosím, ústup od členské solidarity. Ta ovšem nemůže vést cestou ohrožování základní funkce pobočky.

4.      .Práce s členskou základnou a přístup ke členům: Po víceletém úsilí se nám podařilo počet členů stabilizovat na úrovni dnešního čtyřicetičlenného družstva. Třetina z nich patří mezi aktivní, zbytek tvoří „náhradníci“ pro jednorázové akce, apod. I když množství duší v pobočce není pro nás převažujícím měřítkem úspěšnosti, je přeci jen důležitým kritériem určujícím rozsah aktivit pobočky, její vliv v regionu, mezi ostatními NO, apod. Razantní zvýšení členského příspěvku /o 66%/ podle našeho odhadu přispěje k dalšímu snížení počtu členů s pravděpodobným dopadem i na kvalitu činnosti. Pouze pro úplnost dodáváme, že méně členů znamená i menší počet vybraných příspěvků /z nich odvádíme pro potřeby společného hospodaření 30 procent/, tudíž konečný výsledek vůbec nemusí odpovídat původnímu předpokladu.

 

Vážení a milí členové východočeské pobočky,

 

velmi nás mrzí Vaše rozhořčení nad zvýšením členských příspěvků STUŽ a svým způsobem ho chápeme. Částka 500,- Kč za rok se opravdu na první pohled zdá vysoká, i když je to vlastně cca 42,- Kč za měsíc, nebo něco kolem 10 Kč za týden.

Co se nás ale především dotklo je Váš názor, že zvýšením členských příspěvků se dotují náklady centra. Že tomu není tak se pokusíme vysvětlit dále.

Co je ale nutno připomenout úvodem je to, že na posledním valném shromáždění zazněla z několika úst myšlenka, že členové STUŽ by měli pociťovat se svou organizací sounáležitost a ta že by se měla projevovat nejen účastí na jejich akcích, ale také aktivní prací pro svou organizaci a finanční spoluúčastí. Pokud se zamyslíme každý nad svým soukromým rozpočtem tak musíme uznat, že těch 10 Kč týdně opravdu můžeme téměř všichni postrádat. Pokud někdo nemůže, není nic snadnějšího než si dočasně domluvit slevu, případně rozdělit platbu na několik částí.

 

Nyní dovolte, abychom se pokusili vyvrátit Vaše důvody:

 

ad 1)    Ke zvýšení příspěvků nedochází na základě deklarovaných potřeb centrální organizace. Vzhledem k tomu, že pobočky odevzdávají centrální STUŽ 30% z vybraných příspěvků, pak za jednoho člena pobočky by v případě ročního členského příspěvku 500 Kč obdržela za rok 150,- Kč, z Vaší pobočky by do centrální pokladny přišlo 6000,- Kč. Z hlediska celkových nákladů (semináře, konference, sborníky, publikace, Zpravodaj, Domeček, poštovné, telefony atd) je to položka téměř zanedbatelná. To, že s Vámi chystaný krok nebyl konzultován, však pokládáme za svoji chybu. Domnívali jsme se, jak je vidno mylně, že na valném shromáždění se hlasováním dojde ke všeobecnému konsensu.

 

ad 2)    Jak již bylo v předchozím řečeno, zvýšením příspěvků o 200,- Kč za rok se opravdu finanční situace výrazně nezlepší. Jak můžete vidět z příjmové části zprávy o hospodaření za rok 1999, příspěvky členů činí cca 4,4% z celkových příjmů organizace. Hlavními zdroji jsou zejména granty, pak platby za poskytnuté služby, dary nečlenů a úroky. Rádi bychom také zdůraznili, že až do dnešního dne žádné osobní náklady za celou dobu fungování STUŽ nebyly hrazeny z příspěvků členů!

 

ad3)     Mrzí nás, že nemůžete díky vzdálenosti využívat nabídku služeb pro členy STUŽ. Věřte však, že svým podílem, který odevzdáváte, případně při zvýšení byste odevzdávali do centrální pokladny, se na nákladech s nimi spojených nepodílíte.

Pro ilustraci jeden příklad, a to náklady spojené s vydáním a rozesílkou Zpravodaje 2/2000:

·        tisk Zpravodaje celkem 12.825,-- za 450 ks, t.j. 28,50 Kč za jeden kus,

·        poštovné 3360,-- Kč, t.j.7,46 Kč za jeden kus (příští rok je avizován jiný systém podávání hromadných zásilek – cena za rozesílku se výrazně zvýší),

·        samolepka cca 0,5 Kč za jeden kus.

Do celkových nákladů na jeden kus nejsou započítány žádné osobní náklady. Jeden výtisk tohoto Zpravodaje tudíž přijde na cca 36,46 Kč, při čtyřech číslech za rok je to již cca 145 Kč.

 

ad4)     K tomuto bodu se můžeme těžko vyjádřit. Je smutné, že 42 Kč za měsíc může být reálnou hrozbou toho, že se sníží Vaše členská základna. Důvodem toho, že bylo navrženo a posléze odhlasováno zvýšení příspěvků, nebylo pouze zvýšení příjmové části rozpočtu, ale zejména zvýšení pocitu spoluzodpovědnosti a sounáležitosti. Opravdu zde nejde o těch 30% vybraných a převedených příspěvků, jak uvádíte ve svém stanovisku („čím vyšší bude členský příspěvek, tím vyšší bude odvod do společné kasy“), neboť, jak sami vidíte, za jednoho člena by do společné kasy šlo namísto 90 Kč 150 Kč, což opravdu nestojí za spory.

Většina z nás se svými příspěvky podílí na různých aktuálních humanitárních akcích, přispívá různým nadacím a nadačním fondům, případně jiným organizacím na jejich práci (Pomozte dětem!, Linka bezpečí, různé romské programy.....). Mezi účastníky březnového valného shromáždění se hovořilo v této souvislosti o tom, proč by členové STUŽ nemohli ze stejných důvodů také podpořit vlastní organizaci.

 

Vážení přátelé, neradi bychom byli příčinou rozkladu Vaší regionální pobočky, proto navrhujeme setkání, nejlépe ještě s představiteli ostatních regionálních poboček, kde by se „spor“ vyřešil a společně bychom vypracovali návrh pro příští valné shromáždění. Vzhledem k tomu, že v usnesení valného shromáždění z letošního března bylo odhlasováno zvýšení členského příspěvku, pro rok 2000 musí usnesení platit.

 

Závěrem bychom se Vám rádi omluvili za pozdní odpověď na Váš dopis. V průběhu dovolených se předsednictvo schází v omezeném počtu a po dovolených se nahrnuly spousty aktuálních problémů, které bylo nutno vyřešit, došlo tudíž k časovému skluzu.

 

Se srdečným pozdravem jménem předsednictva STUŽ

 

Pavel Šremer, předseda

V Praze dne 3.10.2000