3.1Pravidelné semináře v Klubu techniků

Semináře se konají vždy 1. úterý v měsíci v Klubu techniků, Novotného lávka, místnost 217, začátek v 16:00 hod.

 

5. prosince            Aarhuská úmluva                                          garanti: Velek, Dlouhý, Šremer

2. ledna            Směřování k trvalé udržitelnosti ČR                  garant: T.Hák

6. února            Integrovaná ochrana životního prostředí            garant: P.Šremer

3.2Aarhuská úmluva

Zveme Vás na diskusi STUŽ  o Aarhuské úmluvě, která se koná 5. prosince od 16:00 na Novotného lávce 5 , Praha 1

Prosíme, zašlete nám do diskuse své dotazy a podněty.

Jiří Dlouhý jiri.dlouhy@czp.cuni.cz  Pavel Šremer sremer@cizp.cz  Ondřej Velek ondrej.velek@ecn.cz

 

 

K čemu může být Aarhuská úmluva?

Čtenářům zpravodaje STUŽ asi není třeba představovat kořeny vzniku Aarhuské úmluvy (o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování  a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí). Úmluva byla v roce 1998 signována třicítkou států regionu EHK OSN a do letošního října ji ratifikovalo (resp. k ní přistoupilo) 11 států -  úmluva vstoupí v platnost po 16 ratifikaci pravděpodobně v roce 2001. Česká republika se z čela peletonu poněkud ztratila. Mnoho povolanějších odborníků (jen namátkou Petr Kužvart, Svatomír Mlčoch, Eva Kružíková, Ilonna Jančářová,  Jiří Dusík, Miroslav Šuta, Jan i Pavel Činčera, Zuzana Drhová, Vítěslav Dohnal, Stanislav Pazderka a další) rozebíralo za poslední 2 roky několikrát překážky ratifikace a implementace principů úmluvy. Vedle oficiálních analýz na stánkách MŽP  www.env.cz  najdete i  další práce na stránkách EPS www.i-eps.cz, BEZK www.ecn.cz/env/zp/pravoinf.htm, PEN www.ecn.cz/pen/aarhus/index.stm a předpokládám i jinde. Jako neodborník přeskočím úvahy o druhém "participačním" pilíři (vazby na EIA a SEA, lokální agendy, vztah Aarhuské a ESPOO úmluvy) i problémy třetího "právního" pilíře (žádoucí reformy správního soudnictví, ustavení environmentálního / informačního ombudsmana , institutu veřejných žalob a další nástroje) a pokusím se podat jen novější informace o dvou článcích prvého"informačního" pilíře - članku 5.9. (integrovaném registru znečišťování PRTR) a článku 5.8. (o podpoře environmentálního rozhodování  spotřebitele na trhu při výběru zboží).

 

O čem by měl být článek 5.9. - Aarhuský Registr emisí a přenosů znečišťujících látek PRTR?

Registr emisí/úniků a přenosů znečišťujících látek PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) je veřejně dostupný databázový systém státu, do kterého jsou  povinny podle jistých objektivních kritérií vybrané podniky ohlašovat odhadnutá množství  konkrétních chemických látek, které jednotlivé provozovny podniku uložily na skládky, vypustily do ovzduší a vod nebo předaly do jiných podniků k využití a zneškodnění. Ohlášená množství jsou jasně vztažena k danému podniku, provozovně, místu úniku konkrétní chemické látky, což umožňuje mnohostranné využití informací (například zobrazení rizikových horkých míst v GIS aplikacích, bilance a trendy  úniků  vybraných chemických látek v daném průmyslovém sektoru, regionu, státu apod.) Státní agenturou PRTR zajištěné aktivní zveřejňování neagregovaných dat (Internet, CD, ročenky) vede znečišťovatele z prestižních (i ekonomických) důvodů k dobrovolnému snižování úniků, k podpoře podnikání v oblasti zavádění čistších technologií. Zpětné vazby na kontrolu a zlepšování systému mají uživatelé dat, kteří posilují možnosti nezávislého dozoru nad látkovými toky rizikových látek.

 

Aktivista a odborník na environmentální demokracii Ralf Hallo letos v Dubrovníku připomenul, že registr PRTR byl nevládními organizacemi původně považován pro svůj význam "čtvrtým pilířem Úmluvy", ale v rámci vyjednávání se samostatné a silné postavení PRTR ztratilo. Dikce článku 5.9. "Smluvní strany budou postupně zavádět, s přihlédnutím, pokud to bude vhodné, k mezinárodním postupům,  integrovaný  celostátní systém inventur nebo registrů  znečištění prostředí ve formě strukturovaných počítačových a veřejně přístupných databází, naplňovaných na základě standardizovaných zpráv či hlášení. Tento systém může zahrnovat informace o vstupech, výstupech vybraných látek a produktů, včetně spotřeby vody, energie a surovin, z vybraných zařízení do složek životního prostředí a informace o nakládání s odpady v daných zařízeních i přenosech odpadů do jiných zařízení je slabá nicméně v oblasti implementace integrovaného registru znečisťování  (IRZ = PRTR) v České republice pod společným zákonem IPPC/PRTR i v přípravě mezinárodního "protokolu" o PRTR pod Aarhuskou úmluvou se událo podle mého názoru za poslední rok několik pozitivních akcí… Česká republika na základě mandátu z 1. jednání delegátu signatářských zemí AÚ v Kišiněvu v dubnu 1999 využila Nadaci Partnerství  jako sekretariátu pracovní skupiny (PRTR Task Force) a zabezpečila přípravu, rozeslání a vyhodnocení dotazníku o pokroku v implementaci systémů PRTR v signatářských zemích a první jednání širší pracovní skupiny 80 vládních expertů vyslaných na jednání PRTR Task Force v Průhonicích (únor 2000). Od tohoto produktivního jednání jsme připravili novou Internetovou stránku www.ecn.cz/prtr-tf obsahující i všechny získané necenzurované odpovědi z 23 zemí regionu EHK OSN (UN.ECE) a připravili a rozeslali první sérii 100 kopií prototypu archivu dokumentů o PRTR (z UNEP Chemicals, UNITAR a OECD) na kompaktním disku pro 2. jednání signatářských zemí Aarhuské úmluvy v Dubrovníku. V květnu po diskusi s komisařkou EU pro životní prostředí Margot Walströmovou nám její odpovědi pomohly následně obhajovat větší rozsah českého PRTR při zachování kompatibility českého IRZ = PRTR s méně dokonalým ale povinným systémem EPER (European Pollutant Emission Register). Červnový seminář o PRTR v REC Szentendre byl regionální "generálkou" na jednání v Dubrovníku. Nevládní pre-konference ústící v "NGO Dubrovnickou deklaraci" a kolektivní práce vládních a nevládních členů české delegace MŽP na vlastním 2. jednání signatářů byla korunována úspěchem. Česká republika získala politickou odporu většiny zemí a byla schválena příprava mezinárodního závazného "protokolu" o PRTR, který má být předložen ke schválení konferenci ministrů v Kijevě v roce 2002. Nadace bude podle dohody s MŽP vést sekretariát této více politické pracovní skupiny (prosím rozlišujte politickou PRTR Working Group a expertní Task Force bez mandátu) V říjnu se konal druhý seminář REC k PRTR s návaznou diskusí sekretariátem UN.ECE vybraných expertů o možném tvaru "protokolu PRTR". Zatím posledními propagačními akcemi pro PRTR Working Group byli dopisy na  Mezinárodní forum cheické bezpečnosti (IFCS) a aktivní vystoupení na konferenci "Chemicals under the Spotlight" v Kodani - všem zájemcům o bezpečnost chemikálií v našem životě doporučuji navštívit stránky http://www.fbr.dk/ a odebírat zpravodaj Chemware. Pro kritiky "konferenční turistiky" uvádím, že naše mezinárodní diplomacie k PRTR byla hrazena ze zdrojů mimo Nadaci.

 

A jaký je pokrok v zavádění Integrovanéhom registru znečišťování (IRZ =PRTR) doma v ČR?Komise MŽP pro PRTR ukončila letos v dubnu po 3 letech svoji činnost (neuspěla v roce 1999 na MŽP v prosazení samostatného zákona ale připravila v roce 1997-99 řadu použitelných technických podkladů) a nevládní odborníci PRTR musí zatím pokračovat v osvětě a prosazování kvalitního PRTR jinými formami v rámci procesování zákona IPPC/IRZ. Dobrou příležitostí pro PRTR je, že Nadace Partnerství v menší pracovní skupině připravuje pro MŽP pro zákon IPPC/IRZ vyhlášku o Integrovaném registru znečišťování IRZ (=PRTR), která má být v polovině listopadu ve vnitřním připomínkovém řízení a po vypořádání připomínek v prosinci by mohla být diskutována veřejně. Zákon IPPC/IRZ by měl jít na jaře 2001 do vlády a po schválení parlamentem v roce 2002 by měl od 1.1.2003registr IRZ (=PRTR) sbírat integrovaná data. Nadace Partnerství podporuje několik menších projektů Dětí Země, BEZK, EPS a ČSŽP, které implementace PRTR na tuzemském i mezinárodním poli týkají.

 

 

 

Jak chce Česká republika implementovat článek 5.8

Smluvní strany vypracují mechanismus, jak poskytovat veřejnosti dostatečné informace o výrobcích  způsobem, který umoý¨žní potřebitelům vybrat si výrobky šetrné k životnímu prostředí ? Jeden nástroj, který má stát ve svých rukou je moderace spotřeby ve veřejném sektoru, ve veřejných zakázkách apod.! Akční plán k ekologické spotřebě v úřadech by měla rozvinout Agentura pro ekologicky šetrné výrobky s využitím nového (bohužel dost bezzubého) usnesení vlády č. 720/2000 ze dne 19. července o podpoře odbytu ekologických výrobků. Volnější vztah k článku 5.8 má i posilování spotřebitelsko-ekologické koalice "zdola" a letošní formování Poradního Spotřebitelského Výboru (SPV) při MPO ČR "shora". Zástupci ekologických poraden se zúčastnili v červnu setkání SPV, aby usnadnili následný oficiální vstup Sítě ekologických poraden STEP do SPV a pomohli upevňovat eko-spotřebitelskou koalici. Říjnová valná hromada STEP schválila oficiálně přihlášení STEP do SPV, ke kterému by mělo dojít na jednání SPV pravděpodobně v polovině prosince. Vedle STEP je zájem "Poradny" Zeleného Kruhu o práci eko-spotřebitelské koalice a SPV.

 

Ondřej Velek (ondrej.velek@ecn.cz)

 

3.3STUŽOVRAT

Blíží se čas adventní a s ním i svátek zimního slunovratu. Při příležitosti tohoto krásného svátku se členové a příznivci STUŽ tradičně scházejí, a to ne aby řešili odborné problémy, jak je tomu na úterních seminářích, ale aby spolu v pohodě poseděli, popovídali si, pojedli dobroty a vypili skleničku.

Proto opět zveme všechny lidi dobré vůle na již 9. STUŽOVRAT. Sejdeme se v Domečku

v úterý 19. prosince od 17:00 hod.

(od 16:00 hod bude schůze předsednictva)

Jako každým rokem i letos jsou vítány jak kulinářské výrobky z vlastní kuchyně, tak i dobroty z obchodu (ve skupenství kapalném i pevném). Domeček bude vyhřátý, topení funguje (zatím).

V případě zájmu je možné společně se přesunout do nedalekého hostince Na Dolejší.

 

3.4Silvestr na pomezí

Společnost pro trvale udržitelný život ČR

Spoločnosť pre trvalo udržateĺný život SR

srdečně zvou své členy a příznivce na

9. Česko-Slovenský Silvestr na pomezí

29. 12. 2000 - ve večerních hodinách sraz ve Starém Hrozenkově, nocleh;

30. 12. 2000 - přechod hraničního hřebene Bílých Karpat ze Starého Hrozenkova do Strání (jen pro zdatné turisty); odchod ze St. Hrozenkova mezi

9,00-10,00 hod., plánovaný příchod do Strání mezi 16,00-18,00 hod.; možnost noclehu;

31. 12. 2000 - výstup na Velkou Javořinu (odchod ze Strání mezi 9,00-10,00 hod.), ve 13,00 hod. setkání u hraničního kamene bratrství Čechů a Slováků na V. Javořině a obnovení památeční mohyly za Josefa Vavrouška (kámen či kamínek si každý přinese z domova), návrat do Strání, kde bude v restauraci Zámeček probíhat oslava konce starého a začátku nového roku i tisíciletí - půlnoc přivítáme u vatry v blízkosti hraničního přechodu; možnost noclehu.

Zváni jsou všichni, kteří chtějí strávit letošního Silvestra a konec tisíciletí v netradičním duchu, podpořit myšlenku česko-slovenské vzájemnosti a vzdát hold Josefu Vavrouškovi (autoru myšlenky této akce), jeho dceři Petře a všem, kteří přispěli či přispívají k naplňování našich společných ideálů.

Je možná i účast jen v jednom dnu či kterékoliv části. Ubytování ve vícelůžkových pokojích nebo ve vlastních spacácích za rozumné ceny. Občerstvení a stravování zajištěno. Mírný poplatek za silvestrovskou oslavu bude vybírán na místě.

            Prosíme zájemce, aby se písemně ohlásili na níže uvedené adrese včetně požadavků na ubytování (a na který den), a to co nejdříve, neboť počet noclehů (postelí) je omezen a bude brán ohled na pořadí přihlášek.

 

Na shledání se za organizátory těší

Radovan Kunc

       Mariánské nám. 127

686 01 Uh. Hradiště

                                                                                                       e-mail: rad.k@atlas.cz

                                                                                                       tel.: 0632-555250