Rozpočet na rok 2000

Náklady

Položka

mezisoučty

Služby pro STUŽ (účetní, tajemnice)

200 400

 

Služné a náhrada civilní služby

60 000

 

A. Osobní náklady celkem

260 400

260 400

Nákup knih a časopisů

15 000

 

Drobné vybavení a spotřební materiál, software

20 000

 

Kancelářské potřeby

20 000

 

B. Materiálové náklady celkem

55 000

55 000

Náklady Centra Josefa Vavrouška, z toho

 

255 000

nájemné

155 000

 

provozní náklady (energie,plyn,voda,pojistné,služby)

50 000

 

nutné opravy a údržba (technika,ost.údržba)

50 000

 

Zpravodaj STUŽ - 4 čísla ročně, z toho

 

70 000

tiskárna

50 000

 

poštovné

20 000

 

Ostatmí nemateriálové náklady:

 

75 000

Nájemné Novotného lávka

25 000

 

Spoje (poštovné, telefon, fax, internet)

35 000

 

Cestovné

5 000

 

Tisk a repro

10 000

 

Konference Směřování k udržitelnému rozvoji - Olomouc

 

300 000

Konference Olomouc - náklady na pobyt zahran. účastníků

200 000

 

Tlumočení na konferenci

60 000

 

Režijní náklady spojené s konferencí (doprava, tisk materiálů..)

40 000

 

C. Nemateriálové náklady celkem

700 000

 

Konferenční poplatky

2 000

 

Dokončení projektu EU

252 000

 

Náklady spojené s Ozvěnami Ekofilmu

25 000

 

Jiné náklady (bank, poplatky, jiné služby….)

28 000

 

Služby - přijaté faktury

120 000

 

Příspěvky jiným organizacím

30 000

 

D.Ostatní náklady

457 000

457 000

NÁKLADY CELKEM (A+B+C+D)

1 472 400

1 472 400

 

 

 

Příjmy

 

 

Položka

 

1)   Zůstatek z roku 1999

1 041 405

 

Grant NROS

145 000

 

Grant Ministerstvo životního prostředí - požadavek

280 000

 

Grant Open Society Fund na konferenci v Olomouci

300 000

 

Členské příspěvky a dary

120 000

 

Za poskytnuté služby - vydané faktury

100 000

 

Příjmy celkem (vč. vklad.účtu, který zůstane nevyčerpán)

1 986 405

1 986 405

 

vkladový účet

-200 000

 

PŘÍJMY celkem

1 786 405

ROZVAHA

 

 

Příjmy celkem (bez vkladového účtu)

1 786 405

 

Náklady  celkem

1 472 400

 

Rozdíl příjmy - náklady 2)

314 005

 

1)Zůstatek z roku 1999 je včetně následujících částek:                                        2) V rozvaze bude kladný zůstatek,

   199 970 - vklad.účet (dar paní Simons, zůstane nevyčerpán)                               pokud STUŽ obdrží všechny

    20 000 – grant Open Society Fundu – Ozvěny Ekofilmu pro r. 2000                  požadované granty

   110 000 – Partnership – Pražská skupina

    50 000 – Magistrát hl.m.P- - Pražské parky

   152 614 – zůstatek pro projekt EU na deviz.účtě

   100 000 – grant NROS pro EU – převod zůstatku do r. 2000

Zpracovala: Eva Vavroušková