1.1  Revizní zpráva o hospodaření STUŽ za rok 1999

Revizní komise ve složení :            Ing. Jaroslav Mejzr

RNDr. Ing. Eliška Nováková, DrSc.

Ing. Jan Zeman, CSc.

provedla revizi hospodaření STUŽ a konstatuje :

1.   Výpisy z účtu vedeného u České spořitelny a.s. v Praze 2 na sebe navazují a jsou vedeny přehledně.  Stav na BÚ a podúčtech byl k 31.12.1999  754 280, 97 Kč.

2.   Devizové účty STUŽ jsou  vedeny jednak  u České spořitelny a.s. v Praze 2 a jednak u Investiční a poštovní banky. U České spořitelny je veden účet dolarový, u IPB účet v EURO,

stav účtu u ČSP byl k  31.12.1998   3701,31 USD což  při kurzu  35,979  Kč/ USD činí 133 169,43 Kč,

stav účtu u IPB  byl k 31.12.1998  4224,05 EUR  což při kurzu 36,130 Kč/ EUR činí 152 614,93 Kč.

3.   Pokladna je vedena v pokladním deníku. Na některých dokladech byly drobné formální nedostatky, které však byly včas odstraněny. Nyní mají doklady patřičné náležitosti a jsou přehledně uspořádány.

4.   Stav pokladny souhlasil s údajem v pokladní knize a činil  1339,90 Kč.

5.   Rekapitulace příjmů a výdajů je uvedena ve zprávě o hospodaření STUŽ. Tuto rekapitulaci osvědčujeme a je přílohou revizní zprávy.

6.   Zdravotní a sociální pojištění bylo placeno pravidelně a včas.

7.   V průběhu roku proběhly dvě kontroly. Jedna při převodu sídla 25.3.1999 s konstatováním „bez nápravných opatření“ a druhá u příležitosti ukončení všech zaměstnaneckých poměrů 11.2. 2000 rovněž se závěrem „bez nápravných opatření“. Protokoly jsou uloženy u účetní.

8.   V době revize bylo již ve vztahu k finančnímu úřadu provedeno vyúčtování zálohových i srážkových daní.

9.   Smlouvy, na jejichž podkladě byly vypláceny mzdové prostředky jsou  uloženy ve zvláštní složce.

V další  složce jsou  uloženy  podklady pro výplatu služného a náhrad vyplácených při výkonu civilní služby.

Kontrolou dohod o provedení práce bylo zjištěno, že nejsou založeny dohody s následujícími lidmi :  E. Nováková,I  Kašparová, O. Petira, J. Mitasová, M. Zimová, V. Nováková. Přestože předpisy neukládají písemnou formu dohody, doporučujeme smlouvy doplnit. 

10. Inventura majetku STUŽ nebyla předmětem revize.

11. Revizní komise neprověřovala placení členských příspěvků za rok 1999.

12. V roce 2000 bude účetnictví zpracovávat firma Kopanicová.  Této firmě byly protokolárně předány veškeré podklady a dokumentace  nutné k vedení účetnictví.

Za revizní komisi:

RNDr. Ing. Eliška Nováková, DrSc., Ing. Jan Zeman, CSc.,Ing. Jaroslav Mejzr

 

Za sebe i revizní komisi bych chtěl poděkovat paní Vorlové za dobrou a spolehlivou práci v minulých pěti letech. J.Mejzr

 

V Praze 25.2.2000