Trvale udržitelný život z hlediska jednotlivce, 2. 5. 2000 – garant Ivan Rynda

Přednáška ThDr. Jana Hellera

Rád bych na tomto místě poděkoval PhDr. Ivanovi Ryndovi za pozvání na besídku vážené a mně milé Společnosti pro trvale udržitelný život, a dovolil bych si zde říci několik myšlenek, jimiž bych chtěl přispět k zadanému tématu.

 

1.      Ptáme-li se, kde je příčina toho všeho, co se na nás dnes řítí, před čím dnes stále ještě tupá většina lidstva zavírá oči a co nám svírá srdce, a jdeme-li ve svém tázání dost hluboko, ukazuje se, že za vším je docela prosté lidské sobectví a bezohlednost. My lidé se chceme mít dobře bez ohledu na to, kdo a jak za to zaplatí – včetně našich vlastních potomků. Tak řežeme větev, na níž sedíme, a staráme se – převážná většina současného lidstva – jen o to, abychom při tom na ní seděli co nejpohodlněji.

2.  Kde se to v nás lidech vzalo? Křesťanská tradice mluví o hříchu, jenže dnes se i křesťané musí vyjádřit jinak a jinak vysvětlit stav, v němž se civilizace ocitla. Instinkt sebezáchovy, který je funkční a na místě ve službě zachování druhu (K. Lorenz) pervertoval u člověka do nefunkčního úsilí o sebeprosazení na úkor druhých tak, že lidské dějiny jsou do značné míry dějinami jeho destruktivního rozmachu, jen málo přibržďovaného odpovědností za celek života a našeho jsoucna.

3.  Kam to spěje? Jak to dopadne? Naše civilizace se rozvinula tak úspěšně, že už je schopna zahubit sebe samu, ať už rychle pomocí atomových pum či elektráren, nebo pomaleji zničením ozónové vrstvy, vyčerpáním přírodních zdrojů a podobně. Ale to je alespoň v našich kruzích známá věc, a tak se v dalším bodu zamysleme spíš nad tím,

4.  Jaké byly dosavadní pokusy tomuto vývoji čelit či zabránit, a jak byly úspěšné.

a)        Tlak zvenčí, ústící až do formalizace norem a vztahů v legislativní podobě, je sice nutný, ale pomalý. Navíc normy se dají obcházet, takže jsou nakonec málo účinné.

b)        Proto se jako žádoucí ukazuje cesta přes lidské nitro, tedy transformace vztahů. O ni se odedávna pokoušely různé filosofické a náboženské systémy. Pokusme se dále o jejich stručnou klasifikaci.

5.  Filosofické systémy zde ponechávám stranou. U náboženských systémů má však velký význam jejich schůdnost a zralost.

a)                       Schůdností rozumím to, nakolik jsou věrohodné a přijatelné člověku našeho obzoru. Novodobá přírodověda nás poučila, že magie nefunguje, to jest nefunguje žádné úsilí o zvládání transcendence pomocí imanence. Žádný náboženský systém, prosycený magickým myšlením, už pro nás není věrohodný a schůdný.

b)                      Zralostí pak rozumím schopnost sebekritického pohledu, tedy hotovost ke kritické analýze vlastní tradice a vlastního stanoviska. Kde není, jsme ve fundamentalismu. Každý fundamentalismus je v posledku destruktivní, protože se považuje za majetníka pravdy a tak znemožňuje její hledání. (Mezi fundamentalismy počítám i konsekventní imanentismus, protože popírá, co nezná – transcendenci. Ovšem, co se pod tímto slovem má rozumět, o tom musíme teprve hovořit.

6.       Zjednodušeně řečeno je celá etika otázkou vztahu mého či našeho já k mému či našemu ne-já, tedy k přírodě či ke stvoření. Podívejme se, jak jej řeší nejvýznamnější náboženské systémy:

a)        non-teistické čili karmanové systémy jej řeší sebeztotožněním se všejsoucnem, jedním slovem sebezřeknutím,

b)        teistické systémy (uznávající osobního Boha, tedy židovství, křesťanství a islám) jej řeší sebeodevzdáním; a to Bohu i bližnímu. Jde o to, abychom tu pojem bližního vymezili dostatečně široce. Jak již zaznělo od Františka z Asissi, bližním je nám každý tvor, ba celá příroda; v ní celé s námi nějak jedná Bůh. I o tom zase můžeme hovořit, zda jedná přímo či nepřímo atd.

Nejzřetelnější filosofický souhrn této problematiky nacházím v díle Martina Bubera: jde o to, aby se vše, co tu potkávám, stalo mým Ty. Pokud své okolí – druhého člověka, jiného tvora nebo i přírodu jako celek – zpředmětňuji, ničím tím nejen základnější předpoklad, abych k němu či k nim vstoupil do vztahu, tedy do vztahu odpovědné lásky. – Dřívější doba mýtizovala, odsunula Boha do nadoblačných výšin, zapomněla, že je tu s námi v trpícím Ježíši, a tak se nám nakonec Bůh ztratil. Nová doba zpředmětňuje – ze všech bližních, lidí i jiných tvorů dělá předměty, a tak se nám ztrácí bližní. A tak osamocené já balancuje nad okrajem propasti nicoty. A v hlubinách vlastního nitra, do nichž už žel nedohlédne, žízní po lásce. Ale milováni jsou jen milující. Avšak – vyjádřeno křesťansky - rozpoznáme-li se jako milovaní, budeme schopni milovat a překročit začarovaný kruh sebezničujícího sobectví. Odvažme se toho navzdory všemu, co je kolem nás a co máme před očima.