Několik podnětů k zamyšlení a diskusi o činnosti STUŽ

Jako dlouholetý člen a stoupenec STUŽ bych si dovolil předložit výboru i členstvu několik heslovitých a dílčích, leč snad klíčových, postřehů, otázek a zlepšovacích námětů. A to z interdisciplinárních a systémových hledisek mně nejbližšího vědního oboru (politické antropologie současného člověka) a zkušeností jiné spolkové činnosti:

a)        K cílům a preferencím činnosti

I.          Zužovat ekologii setrvačně a fakticky na institucionální ochranu přírody a expertní poradenství, nebo postupně také rozvíjet základní aspekty udržitelného rozvoje života každého člověka jako jednotlivce u nás?

II.        Potenciálně vycházet ze zastaraného modelu člověka, rozparcelovaného odborníka či laika, nebo z modernějšího vztahového pojetí člověka jako stoupence života a hledače komplexních životních hodnot a vztahů?

III.     Počítat s neměnnými východisky uvažování a chování stoupenců sdružení a rozšiřování jejich informačního obzoru a kapacity, a nebo také usilovat o transformaci jejich všudypřítomné mentality a motivační kapacity a angažovaného ekologického chování?

b)      K některým slabinám či mezerám v činnosti

I.          Máme si nechat nepřímo vnucovat priority vlastní činnosti pouze aktuálními zřeteli situačními a bezprostředně situačně žádoucími, anebo zároveň si vymezovat dlouhodobější priority vlastními situačními rozbory naší organizace a jejího prostředí a poslání a nad to nabízet různá řešení či postupy širší veřejnosti?

II.        Máme se spokojit se strukturováním členstva v rámci udržitelnosti pozic na menšinový rozhodující aktiv a většinové stoupence či zájemce, anebo soustavněji směřovat nejen k rozšiřování členstva, ale také k vytváření aktivizujících spojnic a mostů mezi aktivisty a sympatizanty?

III.     Máme různé kritické a zlepšovatelské snahy některých členů (Johanisová, Kužvart, Zeman a další) posuzovat spíše z hlediska rivalizace a reprezentace anebo také a především vyhledávat signalizované jádro problémů volajících po řešení?

IV.Máme nedostatečné plánování společných, aktuálních i výhledových aktivit s jinými nám blízkými občanskými sdruženími svalovat pouze na nezájem či nechuť druhých anebo směřovat ke společnému plánování a postupné realizaci kroků pro lepší fungování občanské společnosti?

V.   Pro překlenutí malého zájmu o STUŹ mezi mládeží snad by pomohlo pomoci pravidelné a soustavné vysílání našich mluvčích na některé školy a do některých učitelských a mládežnických organizací.

VI.Pro překlenutí nedostatečného uplatňování spojnic mezi zdravotními a ekologickými zřeteli vývoje by snad mohlo pomoci navázání a intenzivnější rozvíjení kontaktů s profesními a svépomocnými organizacemi či orgány zdravotní péče.

VII.  Není obvyklá a častá stížnost na „nedostatek lidí“ vlastně přiznáním zanedbání či nezvládnutí motivace ze strany čelných odpovědných činitelů? A není „spánek“ mnoha pracovních skupin vlastně otázkou malé resortní atraktivity a problémové naléhavosti jejich zaměření a nezájmu výboru o jejich aktivizaci?

VIII.    Proto by zdokonalování kartotéky členstva mělo směřovat nejen k selekci doposud vyžadovaných odborníků, ale také k vytváření a růstu kádrových rezerv a možnému výhledovému uplatnění každého člena (Pro počátek nejlépe v některé jemu přiměřené problémové pracovní skupině)

IX.     Abych neapeloval jen na druhé, ale sám šel alespoň trochu příkladem k intenzivnějšímu zapojení do směřování a aktivit STUŽ, už jsem se zapojil do práce skupiny pro ekogramotnost a mohl bych se i nějak uplatnit ve skupině pro ekologickou výchovu. Již jsem nabídl účast v panelu o Ekologii v životě jednotlivce a mohl bych nabídnout seminář na téma „Ekologie jako nepolitická (nestranická) politika“ nebo spoluúčast na semináři „Ekologické a zdravotní souvislosti trvale udržitelného života“ spolu s doc. Kubíčkovou.

 

doc. Jindřich Fibich