Cena Josefa Vavrouška

Jako každoročně i letos byl ke Dni Země vyhlášen kandidát Ceny Josefa Vavrouška za rok 1999, kterou již čtvrtým rokem uděluje Nadace Charty 77. Po Erazimovi Kohákovi a Mikuláši Hubovi (dělená cena - 1996), Elišce Novákové (1997), Haně Librové (1998) se porota po několika setkáních a dlouhé úvaze rozhodla udělit tuto cenu našemu místopředsedovi Igoru Míchalovi.

V závěrečném kole byli kandidáty Igor Míchal a Aleš Máchal z Brna spolu s Lubicou Trubiniovou z Bratislavy (dělená cena).

 Zápis ze závěrečného jednání komise

2. kolo zasedání poroty Ceny Josefa Vavrouška proběhlo dne 4. dubna 2000

Porota ve druhém kole vyhodnotila korespondenčně získané názory porotců, které se vesměs přiklonily k Igoru Míchalovi, a jednomyslně se s tímto názorem ztotožnila.

Zdůvodnění udělit cenu Igoru Míchalovi adresované skupinou navrhovatelů z Brna bylo natolik přesvědčivé a výstižné, že nepokládá za nutné k němu cokoli dodávat.

Vzhledem k tomu, že není vhodné, aby předseda poroty byl zároveň laureátem ceny, odstoupil Igor Míchal ze své funkce a stává se čestným členem poroty, jejímž předsedou byl zvolen Ivan Rynda.

Zároveň porotci přivítali, že Dr. Jan Květ přijal členství v porotě Vavrouškovy ceny.

Zapsala: Indira Bornová

V Praze dne 11. dubna 2000

Návrh skupiny brněnských ekologů

Aleš Máchal, jménem skupiny navrhovatelů

LIPKA, Lipová 20

602 00 Brno

-----------------------------------

NADACI CHARTY 77

Výboru pro udílení Ceny Josefa Vavouška

Brno, 17/02/00

 

Vážení členové Výboru,

my, níže podepsaní brněnští environmentalisté, dovolujeme si navrhnout k poctění „Cenou Josefa Vavrouška“ pro rok 2000

pana Ing. Igora Míchala, CSc.

„za odborně fundované a lidsky statečné celoživotní prosazování odpovědnějšího vztahu člověka k přírodě“.

Náš návrh zdůvodňujeme následujícími skutečnostmi:

Lesník a ekolog Igor Míchal zasvětil svoji životní dráhu vědeckému zkoumání ekologických zákonitostí v krajině i jejich praktické aplikaci v územních systémech ekologické stability. Jeho odborná erudice byla vždy (bez ohledu na vládnoucí režim) ve vzácném souladu s jeho mravně pevnými a přesvědčivými postoji k zásadním otázkám ochrany přírody a krajiny, což nejlépe dokládají jeho texty „Lidské postoje k přírodě“ (1983) a „O odpovědném vztahu k přírodě“ (1988). Obě zmiňované práce (na tehdejší dobu velmi nekonformní) se staly mocným podnětem k zásadnějšímu zamyšlení a přehodnocení odborných i obecně lidských postojů pro mnoho začínajících i pokročilých ochranářů a ekopedagogů v tehdejším Československu.

Ing. Igor Míchal je autorem řady odborných i popularizujících publikací, jimiž výrazně přispěl k šíření ekologické osvěty mezi odborníky, ochranáři i širší veřejností – např. „Bilance významných krajinných prvků“ (s V. Petříčkem, 1988), „Rozhovory o ekológii a ochrane prírody“ (s I. Vološčukem, 1991), „Obnova ekologické stability lesů“ (s kolektivem, 1992), „Hovory s lesníky“ (1994) apod. Mezi jeho pracemi je však právem nejvýše oceňována jedinečná monografie „Ekologická stabilita“ (1992, 1994), o které např. prof. Rychnovská hovoří jako o díle, které svým typem a závažností vzniká jednou za padesát let.

Brzy po listopadu 1989 se stal Igor Míchal spoluzakladatelem Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ). Po tragickém skonu prvního předsedy STUŽ Josefa Vavrouška převzal Igor Míchal na řadu let vedení organizace, zasloužil se o její další rozvoj a dodnes je jejím respektovaným místopředsedou.

Pan Igor Míchal je hoden naší úcty a obdivu nejen jako odborník – ekolog, lesník, ochránce přírody, učitel a spisovatel, ale také jako dobrý a skromný člověk, který vždycky dokáže myslet více na ostatní než na sebe. Jsme upřímně přesvědčeni, že udělení Ceny Josefa Vavrouška Ing. Igoru Míchalovi by bylo spravedlivým oceněním jeho celoživotního úsilí.

Aleš Máchal, za skupinu navrhovatelů z Brna:

Jan Beránek, Hnutí DUHA, Antonín Buček, Lesnická fakulta MZLU, Jan Drápelová, Regionální sdružení ČSOP, Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica, Jan Hollan, STUŽ Brno, Jarmila Kocourková, VÚVA Brno, Han Karvasová, Rezekvítek – Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody, Miroslav Kundrata, Nadace Partnerství, Jan Lacina, Lesnická fakulta MZLU, Hana Librová, Fakulta sociálních studií MU, Aleš Máchal, Lipka – Dům ekologické výchovy, Oldřich Musil, STUŽ Brno, Martin Nawrath, Ekologický institut Veronica, Miroslav Patrik, Děti Země, Jaroslav Pelikán, Přírodovědecká fakulta MU, Milena Rychnovská, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, Jaroslav Ungermann, Ekologický institut Veronica, Mojmír Vlašín, Ekologický institut Veronica, Dalibor Zachoval, časopis Veronica.

Opis e-mailu kandidátky na cenu Lubici Trubiniové

Vážená pani Bornová,

ďakujem za Vašu odpoveď aj poštu, ktorú som medzitým dostala. Moja nominácia ma prekvapila napriek tomu, že p. Huba už počas našej predbežnej konzultácie niečo naznačil, ale vážne som s tým nerátala. "Konflikt záujmov" je len jednou z príčin, prečo si myslím, že aj napriek mojej doterajšej práci si také ocenenie v porovnaní s inými nezaslúžim. Poznám viacero ochrancov či ekológov na Slovensku a samozrejme aj v Českej republike, ktorí sa o životne prostredie i demokraciu zaslužili určite o vela viacej.

Veľmi si vážim svoju nomináciu, ale osobne - a určite nie preto, aby som zadosť učinila spoločenským konvenciám - chcem dať svoj hlas oceneniu p. Míchala, keďže vyber bol medzitým takto zúžený. Neviem, či je to možne vzhľadom na moju kandidatúru v prípade delenej ceny, a teda aj vzhľadom k mojej abdikácii z poroty, ktorú samozrejme rešpektujem. Ale ak by bolo možné čo len trochu vziať môj hlas do úvahy, určite by som hlasovala pre pána Michala.

Z rovnakých dôvodov predpokladám, že by som sa ani nemala zúčastniť stretnutia poroty 4.4. a prosím Vás, aby ste členom poroty tlmočili moje veľké potešenie a poďakovanie za nomináciu, ktorú si skutočne nesmierne vážim.

S pozdravom

Luba Trubiniova