Zpráva o činnosti STUŽ za rok 1999

·       Na posledním valném shromáždění konaném 2.března 1999 byli do předsednictva

STUŽ zvoleni Ivan Dejmal, Igor Míchal, Petr Kužvart, Martin Říha, Jiří Dlouhý, Ivan Rynda, Karel Jech, Naďa Johanisová, Jiří Kulich, Karel Čapek, Miroslav Martiš, Miroslav Punčochář, Michal Franěk, Jiřina Juláková, Milan Macháček, Václav Hála. Předsedou byl zvolen Pavel Šremer. Do revizní komise byli zvoleni Jaroslav Mejzr, Eliška Nováková a Jan Zeman. V průběhu roku odstoupili N.Johanisová a M.Franek, kteří byli nahrazeni náhradníky Ondřejem Velkem a Tomášem Hákem.

·       Na druhý pokus (poprvé byly volby místopředsedů prohlášeny za neplatné, protože

jeden z členů předsednictva nebyl přítomen a odevzdal své hlasy v zalepené obálce, což nedovoluje jednací řád STUŽ) byli na schůzi předsednictva dne 18.5. zvoleni, po odstoupení kandidátů z neplatných voleb, Igor Míchal a Ivan Rynda místopředsedy STUŽ. Čestným místopředsedou (za slovenskou STUŽ) byl potvrzen Mikuláš Huba.

·       Ekonomem STUŽ byl jmenován Milan Kocourek, tajemnicí Eva Vavroušková, účetní

Milada Vorlová.

·       Dne 1.června na mimořádném valném shromáždění konaném na začátku pravidelného

semináře v Klubu techniků byla odsouhlasena změna stanov v části týkající se právní subjektivity regionálních poboček a definování regionálních skupin a odborných sekcí. Tato změna byla do stanov zapracována na základě požadavku Ministerstva vnitra, kam předávají občanská sdružení své stanovy k registraci. Změna stanov byla pod číslem VSC/1-15787/92-K zaregistrována dne 29.6.1999.

·       Hodnocení činnosti STUŽ, snaze o definování pozitiv a negativ, naplňování cílů a

diskusi k případným změnám, prioritám a margináliím, koncepci a vizím bylo věnováno otevřené zasedání předsednictva STUŽ 18.1.2000 v Domečku v Podolí. Diskusi řídil Jiří Kulich, názory všech diskutujících na fungování STUŽ byly zapisovány a posléze sumarizovány. Je to však zatím pouze první, zatím dostatečně nevyhodnocený pokus o nalezení konsensu v řešení otázky budoucnosti STUŽ: čím bychom chtěli být, jakou činnost bychom měli vyvíjet na jedné straně a co realisticky zvládneme s přihlédnutím k „lidským“ a „finančním“ zdrojům na straně druhé.

Záznam z diskuse, který pořídil Jiří Kulich, je zde předložen zatím jen stručně a surově. Diskuse byla dlouhá a nezbyl již čas na závěrečné prodiskutování jednotlivých připomínek. V dalším kole, které se bude konat 18.dubna v Domečku (viz 1.4), se k níže uvedenému vrátíme.

Jednotlivé aktivity jsou za sebou řazeny podle toho, kolik diskutujících je uvedlo.

A. Co se nám vede

semináře, individuální práce, relevantní členové, povědomí o STUŽ, pověst, ovlivňování legislativy, „politik“ (též mezi „Co se nám nevede), stanoviska (2) (též mezi „Co se nám nevede“), Zpravodaj, „profederální“ akce (Silvestr na hranici, Memoriál J. a P.Vavrouškových v Roháčích), máme se rádi, pobočka Broumovsko, projekty, odborné skupiny, osvěta

B. Co se nám nevede

Financování (členské příspěvky, finance na provoz, neustálá krize), stanoviska, (též mezi „Co se nám vede“), Public Relations, tiskové zprávy, rychlé PR (není jasné kdo za to odpovídá), silné organizační centrum, profesionalizace, organizační malátnost, nápady bez sil na realizaci, málo kapacit pro STUŽ, členové nestíhají, problémy kynou, málo sil, nedostatek času, neujasněno (pro členy) „co jsme, kam směřujeme“, artikulovat vizi, koncepční mlžno, málo členů (?), malý počet mladých lidí, domeček, vedení porad, rozlišení důležitého a drobností, dlouhodobé plánování, komunikace, spolupráce, tok informací., vyjasnění, co členové dělají za STUŽ a co za sebe, „šílený“ záběr, formulace základních přístupů, principů (pro stanoviska apod…), chybí aktivita v regionech, malý rozsah společenského dopadu (soustředění jen na ŽP, ne na celý TUR), systematická práce při ovlivňování legislativy, uzavření se do „ghetta“ vs. komunikace s jinými skupinami, práce s pobočkami, co jim nabídnout.

C. Nesymetrický systém Praha – venkov

Chybí nosné projekty (Projekty též mezi „Co se nám vede“), chybí „organizační nádeníci“, využití knihovny, besídky jsou málo diskusní, besídkám unikají aktuální témata, nepracují pracovní skupiny (pracovní skupiny též mezi „Co se nám vede“).

D. Pár návrhů na zlepšení navíc

Tématické zaměření jednání předsednictva - vybrat vždy 1 aktuální problém, tomu věnovat většinu času, prezentace lidí ve zpravodaji, program Ekogramotnost

E. Otazníky, rozpory a dilemata

Máme se snažit získávat velké množství dalších členů?

Máme zaujímat stanoviska i k jiným věcem než ŽP?

F. Závěrečné shrnutí a návrhy

Klíčovými činnostmi, které dnes profilují STUŽ jsou:

·       Semináře/besídky na Novotného lávce

·       Zpravodaj

·       Stanoviska

·       Ovlivňování legislativy a politik

To jsou tedy zároveň „minimální“ činnosti, jež by STUŽ měla podržet i v „krizové variantě“ (nedostatek financí, profesionálních pracovníků…)

Na pořad jednání předsednictva postupně zařadit nejaktuálnější témata z výše uvedeného seznamu (a věnovat jim většinu zasedání se snahou o zásadní rozhodnutí, jak dál). V nejbližší době předsednictva věnovat zejména:

·       Rozhodnutí jak dál s Domečkem

·       Financování

·       Organizační struktura

·       Public Relations

Zapsal, uspořádal a závěrečných shrnutí se dopustil: Jiří Kulich, 11.2.2000

2.1.1 Pravidelné diskusní semináře v Klubu techniků

rok 1999: 

5.ledna 1999           Evropská unie a nevládní organizace

2.února 1999           Duchovní rozměr vztahu k životnímu prostředí

2.března 1999          Valné shromáždění členů

6.dubna 1999          Praha-Bratislava po deseti letech

4.května 1999          Péče o vodu v ČR

1.června 1999          Mimořádné valné shromáždění

                          Politika životního prostředí

7.září 1999             Ochrana přírody a novela zákona 114

5. října                  Směřování k trvale  udržitelnému rozvoji ČR

2. listopadu            Zákon EIA

7. prosince             Krajinný ráz

rok 2000

4. ledna                 10 let MŽP a státní ochrany ŽP (beseda s ministrem a exministry)

1.února                 Kulturní hodnoty velkoplošných chráněných území

2.1.2 Konference a semináře

24. a 25.6. Průhonice          Vstup do EU z hlediska NGOs

29.-31.8.Horní Maršov       Seminář Člověk a prostředí, k ekologické výchově

7. a 8.10. Český Krumlov    Vedení diskuzí na Ekofilmu (EU a NGOs, pražská skupina)

11.10. Karolinum               Fórum v Podhradí – „Trvale udržitelný způsob života a globalizace“- diskuse s účastníky Fóra 2000 (s F.Caprou, A.Nandym, N.Süküsdem a M.Hubou)

30.11. Bratislava               Ochrana ŽP v SR a ČR –reflexe k desátému výročí sametu – spolu se slovenskou STUŽ, SZOPK a SZS v Českém centru

25. a 26.1. Albertov            Hledání odpovědí na výzvy současného světa – ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK

2.1.3 Vydaná stanoviska

č. 81   k rozvoji dopravních sítí v České republice

č. 82   k postoji MŽP ČR při vyřizování žádosti o udělení výjimky z ochranných podmínek CHKO České Středohoří pro vedení dálnice D 8 v úseku Lovosice-Řehlovice,(stavba 0805)

č. 83   k Návrhu věcného záměru nového zákona o vodách

č. 84   k obnovenému projednávání zákona o národním parku Českosaské Švýcarsko

č. 85   k projednávané koncepci rozvoje dopravních sítí v České republice

č. 86   k návrhu věcného záměru zákona o odpadech

č. 86a  k programu postupu přípravy strategických dokumentů pro rozvoj Prahy a      středočeského kraje a k posouzení jejich vlivů na ŽP dle § 14 z.č. 244/1992 Sb.

2.1.4 Připomínky a podněty STUŽ

§       Připomínky k návrhu osnovy státní politiky ŽP z prosince 1998, 4.1.1999

§       Připojení se k petici za řádné posouzení stavby JE Temelín

2.1.5 Projekty STUŽe

§       Zvýšení povědomí nevládních organizací a veřejnosti o rozšíření EU (Jiří Dlouhý, Karel Jech)

§       Věcný záměr zákona o EIA (Miroslav Martiš, Eliška Nováková)

§       Dětská Agenda 21 - Záchranná mise - Planet Zemi (Kateřina Rottová, Pavel Šmelhaus)

§       Návrh výchozích podmínek, hlavních zásad a indikátorů státní politiky ŽP (pro odbor strategií MŽP)

§       Krajina severočeské pánve v novém tisíciletí (Chomutovská regionální pobočka)

§       Strategický rozvoj měst Chomutov-Jirkov a místní Agenda 21 (Chomutovská regionální pobočka)

§       Setkávání v krajině - ve spolupráci s INEXem, který zorganizoval 40 pracovních mezinárodních táborů pro mladé lidi (Zdeněk Sedláček)

§       Dům z modrého kamene - částečná spolupráce s INEXem (Petr Kulíšek)

§       Projekt UNDP OSN „Směřování k trvale udržitelnému rozvoji“ (individuální spolupráce na částech projektu – Pavel Nováček, Jiří Dlouhý, Pavel Šremer )

2.1.6 Další aktivity STUŽe

§       Ozvěny Ekofilmu 23.-25.2.1999 v Praze, promítání filmů z Ekofilmu žákům základních a středních škol v kině Evald

§       Memoriál J. a P. Vavrouškových v Roháčích ( se slovenskou STUŽ) 17.-19.9.1999

§       Otevírání naučné stezky J.Vavrouška v Teplických skalách 23.7.1999

§       Prezentace projektu STUŽ „NGOs a EU“ na pražském zasedání inspekcí ŽP připojujících se zemí k EU 30.8.1999

§       Stužovrat na Břetislavce 17.6.1999 a v Domečku v Podolí 14.12.1999

§       Stužodenost v Domečku v Podolí, 23.3.1999

§       Prezentace při exkurzi poslanců výboru pro místní  správu a ŽP do budoucího NP Českosaské Švýcarsko v únoru 1999

§       Účast na setkání starosty Prahy 5 s nevládními organizacemi

§       Česko-Slovenský Silvestr na pomezí v Bílých Karpatech, tentokrát při příležitosti milénia

§       Minischůzka s ředitelkou odboru odpadů MŽP RNDr Mikulovou ohledně dovozu pneumatik pro cementárnu Mokrá –leden 1999

§       Dopis, podporující J.Hutku ve sporu s exministrem Dybou

§       Smlouva mezi STUŽ a Atelierem pro ŽP o kolektivním členství (21.9.)

§       Setkání v Domečku se Sheilou Crofut ze Seattle (dříve dobrovolnicí Mírových sborů, pracující pro STUŽ)

§       Vystoupení v Českém rozhlase v pořadu o Dennisu Meadowsovi

§       Účast při založení Českého výboru UNEP (programu OSN pro ŽP )

§       ˇUčast ve správních řízeních a projednávání územního plánu Prahy.

§       Většina práce ve STUŽ spočívala na práci předsednictva, regionálních poboček a pracovních skupin, na práci profesionálního miniaparátu a samozřejmě na práci jednotlivých aktivních členů.

§       Pravidelně každé úterý v podvečer (s výjimkou 1. úterý v měsíci, kdy se konají semináře v Klubu techniků) byly v Domečku úřední hodiny předsedy a tajemnice pro členy, předsednictvo se scházelo dvakrát do měsíce.

2.1.7 Pracovní skupiny

§       Ekozemědělství a geneticky modifikované organismy (koordinátor K.Jech)

§       Územní plánování (M.Říha)

§       EIA (M.Martiš)

§       Doprava (V.Hála)

§       Trvale udržitelná města (M.Říha, M.Petr)

§       Voda (P.Šremer)

§       Lesy (I.Míchal, I.Rynda)

§       Odpady a chem.l. (M.Punčochář)

§       Mezinárodní spolupráce (J.Dlouhý, P.Nováček)

§       (Ekonomika (Dr. Marek)

§       Politika ŽP (M.Říha, P.Šremer, I.Dejmal)

§       Ochrana přírody a krajiny (I.Míchal, M.Macháček)

§       Legislativa (P.Kužvart)

§       Ekologická výchova (J.Kulich, I.Rynda)

§       Ekogramotnost (E.Spoustová, Břečka)

§       Programová (J.Kulich)

§       Pražská (J.Juláková, P.Kužvart)

§       Energetika (M.Miessler)

§       Práce s veřejností (E.Frýdová)

§       Chybí např.: sociální souvislosti, geologie, průmysl, ovzduší a klima

 Většina pracovních skupin byla celý rok 1999 „spící“, což se nedá říci o úspěšně pracující pobočce pro pražské problémy.

 2.1.8 Regionální pobočky a regionální skupiny

§       Bělokarpatská (J.Hajdúchová)

§       Brněnská (J.Pellantová, J.Holan)

§       Českolipská (J.Formanová-Tvrdková)

§       Chomutovská (J.Roth)

§       Východočeská (M.Petr)

§       Olomoucká (P.Nováček)

 2.1.8 Nové regionální pobočky, příp. skupiny v r. 1999:

§       TUŽ se Broumovsko (koordinátor Jan.Piňos)

§       Karlovarská (koordinátor Pavel.Žlebek)

§       Jizerskohorská regionální skupina (koordinátor Zdeněk Joukl)

 2.1.9 Profesionální miniaparát

§       Jan Štok – od září náhradní vojenská služba, většinu času je v Domečku

§       Milada Vorlová – účetní – celý rok 1999 a leden 2000 – dohoda o provedení práce

od února Dana Kopanicová

§       Eva Vavroušková – tajemnice – celý rok 1999 částečný „miniúvazek“ – na fakturu

Veškeré odměny za práce byly hrazeny z grantů (ne z příspěvků nebo darů členů). Celková výše  účelově vázaných položek z grantů na „osobní náklady“ však nedovolovala dodržet plánovanou výši odměn – odměny byly podstatně nižší než v rozpočtu pro rok 1999.

2.1.10 Závěr

Z uvedeného je patrné, že nebylo málo aktivit, které STUŽ v uplynulém roce realizovala, ale vzhledem k jejím možnostem jich mohlo být daleko více. Ne vždy se nám podařilo udržet dělnou atmosféru, velké rezervy máme v zapojování členů STUŽ do činnosti a ve využití práce dobrovolníků.

Předsednictvo vyzývá členy, aby se více zapojovali do aktivit STUŽ a aby společně s námi se snažili postavení STUŽ na veřejnosti prosazovat a upevňovat.

Závěrem je nezbytné poděkovat všem, kteří se na aktivitách STUŽ podíleli, ať již jako členové předsednictva, regionálních poboček a skupin, pracovních skupin, jako řešitelé projektů či aktivisté. Je nutno poděkovat všem, kteří platili vyšší roční příspěvky.

Dále je třeba na tomto místě zdůraznit, že nebýt grantů od Nadace rozvoje občanské společnosti, Ministerstva životního prostředí, Nadace Partnerství, DG11, Open Society Fundu, Magistrátu hl.m.Prahy, Regionálního environmentálního centra, nebylo by možno nejen řešit projekty, ale ani zaplatit nájem a provoz Domečku, nájmy místnosti 217 v Klubu techniků pro organizování seminářů, tisk a rozesílka Zpravodaje atd, atd.

 

(Zprávu vypracovali: E.Vavroušková a P.Šremer)