Valné shromáždění STUŽ

Pozvánka

Zveme všechny řádné členy na zasedání

valného shromáždění STUŽ,

které se bude konat v Klubu techniků na Novotného lávce, místnost 217

v úterý 7.března 2000 od 16:00 hod.

Tato pozvánka je písemným svoláním valného shromáždění STUŽ ve smyslu č. 7.2 platných stanov. Pokud se valné shromáždění ve výše uvedenou hodinu nesejde ve stavu usnášení schopném, bude toto shromáždění ukončeno a cca v 17:15 hod. zahájeno náhradní valné shromáždění. Pro takový případ je tato pozvánka rovněž písemným svoláním náhradního valného shromáždění ve smyslu zmíněného článku stanov.

 

Za předsednictvo STUŽ

Pavel Šremer, předseda

 

Zároveň Vás zveme na přednášku člena čestného předsednictva naší společnosti pana

prof. Zdeňka Veselovského,DrSc. o expedici do Zimbabwe, která se uskuteční v přestávce před náhradním valným shromážděním.

 

1.1.1        Předběžný program valného shromáždění

1.      Zahájení, organizační pokyny

2.      Volba mandátové komise

Přestávka, přednáška, svolání náhradního valného shromáždění

3.      Volba návrhové komise

4.      Volba mandátové komise (potvrzení minulé volby)

5.      Zpráva o činnosti STUŽ za rok 1999

6.      Předložení návrhu plánu činnosti pro rok 2000

7.      Diskuse o Zprávě o činnosti za rok 1999 a k Návrhu plánu na rok 2000

8.      Zpráva o hospodaření za rok 199

9.      Návrh rozpočtu na rok 2000

10.   Zpráva revizní komise

11.  Rozprava ke Zprávě o hospodaření za rok 1999, k Návrhu rozpočtu na rok 2000 a k  Zprávě revizní za rok 1999

12.  Zprávy o činnosti regionálních poboček a regionální skupiny STUŽ – přednesou zástupci poboček

13.  Návrh na jmenování čestných členů STUŽ a jejich zvolení (prof. Vladimír Srb – Východočeská pobočka; paní Hazel Henderson, USA; paní Agni Vlavianos Arvanitis, Řecko)

14.  Zpráva návrhové komise

15.  Schválení usnesení

16.  Závěrečné slovo předsedy