Ekogramotnost – naděje pro budoucnost

Ve Společnosti pro trvale udržitelný život vznikla aktivita, která chce iniciovat v celé společnosti proces směřující k životu v souladu s přírodou na podporu Státní politiky životního prostředí, uplatňování Agendy 21 a navazujících projektů:

2001 - rok proekogramotnost

Agenda 21 je konkrétním dokumentem společné zodpovědnosti většiny obyvatel naší planety. Základem naplňování společné odpovědnosti je schopnost vytvářet podmínky celospolečenské komunikace o potřebných změnách, které nás povedou k možnostem žít trvale udržitelně, to znamená v souladu s přírodou. Abychom mohli začít spolu komunikovat, bude nutné najít společný jazyk ekogramotnosti, který dokáže pochopitelným projevem vyjadřovat postupné priority vedoucí nás k řešení společných úkolů. Jinak řečeno bude dobré, když si společně dokážeme uvědomovat životně důležité kroky, které budeme muset uskutečňovat. Stále si totiž velká část lidí plně nepřipouští zodpovědnost za následující generace ani to, že ekonomika bez aplikování aspektů trvalé udržitelnosti není dlouhodobě možná - takový vývoj je tudíž sebedestruktivní.

Je třeba oslovit instituce zodpovídající za rozvoj společnosti, výchovu, vzdělání, životní prostředí. Proto navrhujeme, aby se na realizaci akčního plánu  od počátku začaly podílet Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato ministerstva by mohla rok 2001 oficiálně vyhlásit rokem pro ekogramotnost.

Dalším krokem akčního plánu ekogramotnosti 2001 bude příprava projektových zadání pro všechna ministerstva a spolupráce s  Radou vlády pro udržitelný rozvoj, kterou je potřebné co nejdříve ustavit. Projekt předpokládá také návaznost na činnost OECD, rozšíření myšlenky ekogramotnosti do dalších zemí a položení základu trvalému systému výchovy, vzdělávání a osvěty společnosti k ekogramotnosti u nás i v zemích OECD.

K rozvoji komunikace aktivit, které se budou chtít zapojit do přípravy a realizace tohoto akčního plánu, bude možno využít spolupráce s již existujícími organizacemi a především s projektem Česká Brána 21.

Z konkrétních aktivit:

Na konferenci k environmentálnímu vzdělávání Hledání odpovědí na výzvy současného světa 25.-26. 1. 2000 jsme ekogramotnost prezentovali písemným materiálem.

Na výstavě od 2.2.2000  Po nás potopa...v Národním zemědělském muzeu  se účastníme v rámci expozice  STUŽ.

4.-5. 3. 2000 připravujeme Víkend pro ekogramotnost 2001 ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory, 542 26 Horní Maršov.

Dopis ministrovi ŽP předán, dodáme ještě  upřesněný program a budeme informovat další ministerstva.

Máme vytipováno pět fondů, ty oslovíme se zpřesněným programem.

Ozvalo se kolem 20 zájemců o spolupráci, počítá se s využitím stávajících akcí. Předpokládáme, že při vyhlášení roku 2001 rokem ekogramotnosti dojde i k vyhlášení širokých programů, do kterých se budou moci ekologické aktivity přihlásit a získat tak zdroje pro působení na veřejnost ve svých akcích.

Aby se dostalo vyhlášení ekogramotnosti do nejširšího povědomí a co nejvíce poznatků tam zakotvilo, předpokládáme vytvoření zejména: plakátů, letáku pro domácnosti, publikace, stránky na Internetu, pořady v médiích (TV, tisk), soutěže a ankety, pohlednice,  navrhneme spolupráci České spořitelně atd. Nabízíme součinnost zainteresovaným podnikům na všech těchto aktivitách, s možností prezentace.

Další schůzka je 16. února 2000 v 17 hodin v Toulcově dvoře, Praha 15 Hostivař, Kubátova 1.

Kontakt:  dr. J. Spoustová, tel. 6712 2422, e-mail jitka_spoustova@hotmail.com

Těšíme se na spolupráci se všemi zainteresovanými organizacemi a jednotlivci, kterým záleží na tom, aby byl život trvale udržitelný.

Jitka Spoustová,  Jan Křižka,  členové STUŽ